Palvelujärjestelmä ja potilas

Lääkärien ja väestön näkemykset vaihtoehtohoidoista samansuuntaisia

Lääkäriliitto on selvittänyt väestön ja lääkärien mielipiteitä vaihtoehtohoidoista ja joidenkin vaihtoehtohoitojen käyttöä.

Väestö ja lääkärit ovat lähes yksimielisiä siitä, että lääkärin tulee keskustella potilaansa kanssa tämän käyttämistä vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa kertoa niiden haitoista. Väestö pitää luotettavimpina asiantuntijoina terveysasioissa alan tutkijoita ja koulutettuja ammattilaisia. Enemmistö vastaajista kannattaa vain näyttöön perustuvien hoitojen käyttöä ja rajoittaisi lainsäädännöllä vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen toukokuussa 2021. Väestökyselyyn vastasi 1 414 henkilöä (vastausosuus 17,5 %). Lääkärien kyselyyn vastasi 834 työikäistä lääkäriä (vastausosuus 17,3 %).

Tuloksia tiivistetysti
Lääkärien kyselyn tulokset
Väestökyselyn tulokset
Lääkärien ja väestön tulosten vertailu

Jäsenkysely koronatilanteen vaikutuksista toukokuussa 2021

Noin joka neljännen lääkärin työmäärä on koronan vuoksi lisääntynyt, kun vertaa tämänhetkistä tilannetta koronaa edeltävään aikaan. Eniten lääkärien työmäärä on lisääntynyt terveyskeskuksissa. Suurin osa lääkäreistä (75 %) ei ole huolissaan omasta riskistä sairastua koronaan. Noin puolet on vähintään jonkin verran huolissaan läheisen riskistä sairastua koronaan ja riskistä tartuttaa korona muihin oireettomana taudinkantajana sekä terveydenhoitojärjestelmän kyvystä hoitaa sairastapaukset. Kyselyyn vastanneista lääkäreistä lähes yhdeksän kymmenestä on saanut vähintään ensimmäisen koronarokotteen. Hieman yli puolet on saanut myös toisen rokoteannoksen.

Tiedot käyvät ilmi kyselystä, jonka toteutti Taloustutkimus Lääkäriliiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä 11.– 30.5.2021 ja siihen vastasi 834 lääkäriä.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilaaseen, säännöksiin ja digitalisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkäreiden lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Tulosten avulla kehitetään lääkkeiden määräämiseen liittyviä työolosuhteita, työkaluja ja käytäntöjä.

Tulosten mukaan lääkärit huomioivat potilaan toiveita, tilannetta ja tarpeita lääkehoidosta päättäessään. Edellytykset potilaskeskeiselle vuorovaikutukselle ja hoidolle ovat hyvät, johon myös väestöllä on todettu olevan halukkuutta. Tilanteissa, joissa potilas ei ole paikalla, lääkärit hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä usein. Lääkärien mielestä etätyöskentely ei voi korvata kliinistä tutkimusta tai vuorovaikutusta kasvotusten.

Kyselytutkimukseen vastasi 1800 lääkäriä. Tutkimus tehtiin Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyönä.

Tutkimusraportti

Tutkimuslomake

Kysely eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta

Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen sähköisen verkkokyselyn eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä. Kyselyn mukaan puolet työikäisistä lääkäreistä on eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä. Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan.

Kyselyyn vastasi 6 489 lääkäriä ja 400 lääketieteen opiskelijaa. Tiedot kerättiin 23.9.-23.10.2020.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Kysely saattohoidon saatavuudesta terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Saattohoidon saatavuutta tutkittiin osana Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimusta. Perustason saattohoito on kohtuullisen hyvin saatavilla koko Suomessa, mutta eritystason ja vaativan erityistason palvelut ovat tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien esille tuomia kehityskohteita ovat mm. kotiin tuotavat saattohoitopalvelut ja henkilökunnan koulutus.

Saattohoidon saatavuus -kyselyn tuloksia

Kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41). Saattohoitolakia toivoi suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian

Vuonna 2013 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian Suomessa ja ottaisi käyttöön vastaavan käytännön kuin Hollannissa. Kymmenen vuotta aiemmin tätä mieltä oli vajaa kolmannes samanlaiseen kyselyyn vastanneista. Tutkimus on julkaistu Journal of Medical Ethics –lehdessä.

Lue Lääkärilehden juttu aiheesta
Journal of Medical Ethics –lehden artikkeli

Kysely lääkäreille koronatilanteen vaikutuksista

Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen sähköisen verkkokyselyn koronatilanteen vaikutuksista. Kyselyssä joka kolmas lääkäri raportoi suojavarusteiden puutteista. Joka neljäs lääkäri oli sitä mieltä, että lääkärien henkilökohtaisen tartuntavaaran estämiseksi ei ole annettu työpaikalla riittävästi ohjeistusta. Tulokset osoittivat myös, että lääkärien riittävyydessä koronapotilaita hoitavissa yksiköissä ei kyselyajankohtana ollut vielä ongelmia.

Kyselyyn vastasi 8 562 lääkäriä. Tiedot kerättiin 8.-15.4.2020.

Tulokset

Tiedote 20.4.2020

Tulokset työmäärän muutokset

Väestökysely luottamuksesta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan

Väestön luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Luottamus terveydenhuollon osa-alueisiin kuitenkin vaihtelee. Se on korkeinta julkista erikoissairaanhoitoa ja matalinta perusterveydenhuoltoa kohtaan. Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto sijoittuvat tähän väliin. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden ammattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaan hoidon suhteen, on korkealla tasolla.

Luottamusta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan tutkittiin väestökyselyssä huhti-toukokuussa 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Lääkäriliiton toimeksiannosta.

Väestökyselyn tuloksia

Väestökyselyn tuloksia hoitoon pääsystä syksyllä 2017

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoon pääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman.

Kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014. Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuivat lähinnä pitkistä odotusajoista.

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitävät tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä.

Tutkimusraportti

 

Takaisin