Palvelujärjestelmä ja potilas

Eutanasian laillistamista ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevat mielipiteet

Lääkäriliitto selvitti lääkärien mielipiteitä eutanasian laillistamisesta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta vuonna 2022. Kyselyn tuloksien mukaan puolet työikäisistä lääkäreistä oli eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä. Lääkäriavusteista itsemurhaa koskevat mielipiteet ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Kyselyyn vastasi 6 489 lääkäriä ja 400 lääketieteen opiskelijaa. Tiedot kerättiin 23.9.-23.10.2020.

Kysely saattohoidon saatavuudesta terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Perustason saattohoito oli johtavien lääkärien mielestä kohtuullisen hyvin saatavilla koko Suomessa, mutta eritystason ja vaativan erityistason palvelut ovat tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien esille tuomia kehittämiskohteita ovat mm. kotiin tuotavat saattohoitopalvelut ja henkilökunnan koulutus. Saattohoidon saatavuus -kyselyn tuloksia.

Kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille

Lääkäriliitto teki lääkäreille kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41). Saattohoitolakia toivoi suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista.

Väestökysely hoitoon pääsystä syksyllä 2021

Lääkäriliitto selvitti kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja terveyspalveluista. Terveyskeskuksessa oli asioinut edellisen vuoden aikana 58 % vastaajista. Heistä 30 %:lla oli ollut ongelmia päästä terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle pitkien odotusaikojen takia. Vastaajia oli yhteensä 1 003.

Lääkärien ja väestön näkemykset vaihtoehtohoidoista samansuuntaisia

Lääkäriliitto on selvittänyt väestön ja lääkärien mielipiteitä vaihtoehtohoidoista ja joidenkin vaihtoehtohoitojen käyttöä. Väestö ja lääkärit ovat lähes yksimielisiä siitä, että lääkärin tulee keskustella potilaansa kanssa tämän käyttämistä vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa kertoa niiden haitoista. Väestö pitää luotettavimpina asiantuntijoina terveysasioissa alan tutkijoita ja koulutettuja ammattilaisia. Enemmistö vastaajista kannattaa vain näyttöön perustuvien hoitojen käyttöä ja rajoittaisi lainsäädännöllä vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille. Väestökyselyyn vastasi 1 414 henkilöä (vastausosuus 17,5 %). Lääkärien kyselyyn vastasi 834 työikäistä lääkäriä (vastausosuus 17,3 %).

Lääkäriliiton jäsenkyselyt koronatilanteen vaikutuksista keväällä 2020 ja 2021

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä

Tutkimus selvitti tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkäreiden lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Tulosten avulla kehitetään lääkkeiden määräämiseen liittyviä työolosuhteita, työkaluja ja käytäntöjä. Kyselytutkimukseen vastasi 1800 lääkäriä. Tutkimus tehtiin Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyönä.

Väestökysely luottamuksesta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan

Väestön luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan on hyvällä tasolla. Luottamus terveydenhuollon osa-alueisiin kuitenkin vaihtelee. Se on korkein julkista erikoissairaanhoitoa ja matalin perusterveydenhuoltoa kohtaan. Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto sijoittuvat tähän väliin. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden ammattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaan hoidon suhteen, on korkealla tasolla. Luottamusta tutkittiin väestökyselyssä vuonna 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Lääkäriliiton toimeksiannosta. Väestökyselyn tuloksia

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto selvitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Monet lääkärit pitävät nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta vuodelta 2014, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä. Tutkimusraportti.

Sairauspoissaolotarpeen määrittämiseen liittyvä kyselytutkimus 2022

Lääkäreille sairauspoissaolon tarpeen arvioiminen ja todistusten laatiminen on tärkeä osa työnkuvaa. Vuonna 2022 tehty tutkimus selvitti lääkärien kokemuksia ja kehittämistoiveita tästä aihepiiristä. Lisäksi arvioitiin uusimman sairaspoissaolojen Käypä hoito -suosituksen vaikutusta. Tutkimus on jatkoa vuonna 2014 tehdylle tutkimukselle. Tutkimus oli Kelan rahoittama ja sen toteuttivat Lääkäriliitto ja Nordic Healthcare Group (NHG). Selvityksen tulokset julkaistaan syksyllä 2023.

Takaisin