Palvelujärjestelmä ja potilas

Sairauspoissaolotarpeen määrittämiseen liittyvä kyselytutkimus

Monille lääkäreille sairauspoissaolon tarpeen arvioiminen ja todistusten laatiminen on tärkeä osa työnkuvaa. Meneillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lääkärien tähän aihepiiriin liittyviä kokemuksia ja kehittämistoiveita. Lisäksi tarkoituksena on arvioida sairauspoissaoloihin liittyvän, vuonna 2019 julkaistun Käypä hoito -suosituksen (sairaspoissaolon tarpeen arviointi) vaikutusta. Tutkimus on jatkoa vuonna 2014 tehdylle tutkimukselle. Tutkimus on Kelan rahoittama ja sen toteuttavat Lääkäriliitto ja Nordic Healthcare Group (NHG).

Selvityksen tulokset valmistuvat alkusyksystä 2022.

Eutanasian laillistamista ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevat mielipiteet

Lääkäriliitto on aika ajoin selvittänyt lääkärien mielipiteitä eutanasian laillistamisesta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Viimeisin selvitys on vuodelta 2020.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Kyselyn mukaan puolet työikäisistä lääkäreistä oli eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä. Lääkäriavusteista itsemurhaa koskevat mielipiteet ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Kyselyyn vastasi 6 489 lääkäriä ja 400 lääketieteen opiskelijaa. Tiedot kerättiin 23.9.-23.10.2020.

Uusi tutkimusartkkeli: Reetta P. Piili, Pekka Louhiala, Jukka Vänskä & Juho T. Lehto: Ambivalence toward euthanasia and physician-assisted suicide has decreased among physicians in Finland. BMC Medical Ethics, 2022. 

Kysely saattohoidon saatavuudesta terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Saattohoidon saatavuutta tutkittiin osana Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimusta. Perustason saattohoito on kohtuullisen hyvin saatavilla koko Suomessa, mutta eritystason ja vaativan erityistason palvelut ovat tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien esille tuomia kehityskohteita ovat mm. kotiin tuotavat saattohoitopalvelut ja henkilökunnan koulutus.

Saattohoidon saatavuus -kyselyn tuloksia

Kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41). Saattohoitolakia toivoi suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Väestökysely hoitoon pääsystä syksyllä 2021

Lääkäriliitto selvitti loka-marraskuussa 2021 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja terveyspalveluista. Vastaajia oli yhteensä 1 003. Terveyskeskuksessa oli asioinut edellisen vuoden aikana 58 % vastaajista. Heistä 30 %:lla oli ollut ongelmia päästä terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle pitkien odotusaikojen takia.

Lääkärien ja väestön näkemykset vaihtoehtohoidoista samansuuntaisia

Lääkäriliitto on selvittänyt väestön ja lääkärien mielipiteitä vaihtoehtohoidoista ja joidenkin vaihtoehtohoitojen käyttöä.

Väestö ja lääkärit ovat lähes yksimielisiä siitä, että lääkärin tulee keskustella potilaansa kanssa tämän käyttämistä vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa kertoa niiden haitoista. Väestö pitää luotettavimpina asiantuntijoina terveysasioissa alan tutkijoita ja koulutettuja ammattilaisia. Enemmistö vastaajista kannattaa vain näyttöön perustuvien hoitojen käyttöä ja rajoittaisi lainsäädännöllä vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen toukokuussa 2021. Väestökyselyyn vastasi 1 414 henkilöä (vastausosuus 17,5 %). Lääkärien kyselyyn vastasi 834 työikäistä lääkäriä (vastausosuus 17,3 %).

Tuloksia tiivistetysti
Lääkärien kyselyn tulokset
Väestökyselyn tulokset
Lääkärien ja väestön tulosten vertailu

Lääkäriliiton jäsenkyselyt koronatilanteen vaikutuksista keväällä 2020 ja 2021

Kysely keväällä 2021: tuloksia (pdf)
Kysely keväällä 2020: tuloksia (pdf)

Tiedote 20.4.2020

Tuloksia työmäärän muutoksista

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilaaseen, säännöksiin ja digitalisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkäreiden lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Tulosten avulla kehitetään lääkkeiden määräämiseen liittyviä työolosuhteita, työkaluja ja käytäntöjä.

Tulosten mukaan lääkärit huomioivat potilaan toiveita, tilannetta ja tarpeita lääkehoidosta päättäessään. Edellytykset potilaskeskeiselle vuorovaikutukselle ja hoidolle ovat hyvät, johon myös väestöllä on todettu olevan halukkuutta. Tilanteissa, joissa potilas ei ole paikalla, lääkärit hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä usein. Lääkärien mielestä etätyöskentely ei voi korvata kliinistä tutkimusta tai vuorovaikutusta kasvotusten.

Kyselytutkimukseen vastasi 1800 lääkäriä. Tutkimus tehtiin Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyönä.

Tutkimusraportti
Tutkimuslomake

Väestökysely luottamuksesta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan

Väestön luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Luottamus terveydenhuollon osa-alueisiin kuitenkin vaihtelee. Se on korkeinta julkista erikoissairaanhoitoa ja matalinta perusterveydenhuoltoa kohtaan. Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto sijoittuvat tähän väliin. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden ammattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaan hoidon suhteen, on korkealla tasolla.

Luottamusta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan tutkittiin väestökyselyssä huhti-toukokuussa 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Lääkäriliiton toimeksiannosta.

Väestökyselyn tuloksia

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitävät tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä.

Tutkimusraportti

 

Takaisin