Eutanasiatutkimuksen ennakkotulokset: Enemmistö lääkäreistä on täysin tai osittain eutanasian laillistamisen kannalla, mutta kysymys jakaa edelleen lääkärikuntaa

Tampereen yliopiston ja Suomen Lääkäriliiton tuore tutkimus eutanasiaa koskevista mielipiteistä osoittaa, että eutanasian laillistamisen kannatus suomalaisten lääkäreiden keskuudessa on kasvanut. Tutkimukseen saatiin noin 9000 vastausta, ja vastausprosentti oli 31 %.

Tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä enemmistö (noin 55 prosenttia) vastasi väittämään: ”Eutanasia tulisi laillistaa Suomessa” joko ”Täysin samaa mieltä” (29,3 %) tai ”Osittain samaa mieltä” (25,2 %), Hieman yli neljäkymmentä prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin (29,3 %) tai osittain (11 %) eri mieltä. Noin 5 prosenttia vastasi väittämään ”En osaa sanoa.” 

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna eutanasian kannatus on vuosien saatossa kasvanut. Samalla kannat ovat jakautuneet selkeämmin kannattaviin ja vastustaviin, ja kannastaan epävarmojen osuus on pienentynyt. 

Työikäisten lääkäreiden joukossa nuoret ja miehet kannattavat eutanasian laillistamista enemmän kuin vanhemmat lääkärit ja naiset. Samoin lääketieteen opiskelijoiden kanta on myönteisempi kuin työikäisten tai eläkkeellä olevien lääkärien. Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittaneet lääkärit suhtautuvat eutanasiaan merkittävästi kielteisemmin kuin muut lääkärit ja yleisesti konservatiivisilla aloilla toimivien lääkärien (esim. geriatria, onkologia, sisätaudit) joukossa suhtautuminen on kielteisempää kuin muiden alojen joukossa. 

”Parantumattomasti sairaita potilaita eniten hoitaneet lääkärit vaikuttavat suhtautuvan eutanasiaan muita kriittisemmin, vaikka yleisesti lääkärikunnan eutanasiamyönteisyys on lisääntynyt”, sanoo Tampereen yliopiston professori Juho Lehto
 

Vain vajaa kolmannes valmis itse toteuttamaan eutanasian 

Vaikka lääkäreiden kanta eutanasian laillistamiseen on aiempaa myönteisempi, suuri osa lääkäreistä ei ole itse valmis suorittamaan eutanasiaa. Väitteeseen ”Jos eutanasia olisi Suomessa sallittua, voisin itse joskus harjoittaa sitä”, vastasi ”Täysin samaa mieltä” (13,5 %) tai ”Osittain samaa mieltä” (18,3 %). 

”Kun lääkärit arvioivat asiaa omalta kohdaltaan, he suhtautuvat asiaan hyvin kriittisesti. Se on ymmärrettävää, eikä kysymys ole toki kaikkien lääkäreiden kannalta relevanttikaan. Valtuuskunnan pohdittavaksi jää, minkä painoarvon se tälle kysymykselle antaa, kun asiaa kevätkokouksessa pohditaan”, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen. 

Lääkäriliitto ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmä tulevat tuottamaan tutkimusaineistosta tarkempia analyyseja ja raportteja, joista tiedotetaan niiden valmistuttua. Tutkimusryhmä toteuttaa sairaanhoitajienhoitajien eutanasiaa koskevia näkemyksiä kartoittavan tutkimuksen yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien kanssa. Myös kansalaisille suunnattu kysely tehdään vuoden 2024 aikana.  

Suomen Lääkäriliitto on tutkinut suomalaisten lääkäreiden mielipiteitä ja asenteita eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta vuodesta 1993 lähtien. Tuorein kyselytutkimus toteutettiin Suomen Lääkäriliiton ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmän yhteistyönä. Marras-joulukuussa 2023 liitto lähetti kyselyn koko jäsenistölleen. Kohdejoukkoon kuuluivat lääkärikunnan lisäksi opintojensa loppuvaiheessa olevat lääketieteen opiskelijat. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja siihen vastattiin nimettömästi sähköisellä kyselylomakkeella. 

Ennakkotuloksiin voi tutustua tarkemmin tästä.

 

Lisätietoja:  

Juho Lehto, puh. 050 409 0974, juho.lehto@tuni.fi (tutkimuksen tulokset) 
Janne Aaltonen, puh. 045 121 8989, janne.aaltonen@laakariliitto.fi (Lääkäriliiton kannanmuodostus) 

Takaisin