Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Vuoden 2020 lopulla Suomessa asuvien työikäisten eli alle 65-vuotiaiden lääkärien määrä oli 22 000. Maassamme on noin 6000 työikäistä lääkäriä enemmän kuin 2000-luvun alussa ja määrän ennakoidaan edelleen kasvavan. Laillistettujen lääkärien kokonaismäärä, sisältäen myös eläköityneet ja ulkomailla olevat lääkärit, on huomattavasti tätä suurempi, yli 30 000 lääkäriä. Suomessa laillistusta hakee myös muiden EU-maiden kansalaisia, vaikka he eivät välttämättä jää tänne töihin. 

Yliopisto- ja keskussairaalat ovat lääkärien suurimpia työllistäjiä. Niissä toimii yhteensä noin puolet työssä olevista lääkäreistä. Reilu viidennes lääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa. Lähes kaikki vastavalmistuneet lääkärit aloittavat työuraansa julkisessa erikoisairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Eläkkeelle siirtyvistä ikäluokista julkisen sektorin palveluksessa on noin puolet lääkäreistä. Lähes 30% työskentelee päätoimisesti yksityisellä sektorilla, jossa lääkärien työpaikat löytyvät lääkäriasemilta ja -keskuksista, lääketeollisuudesta tai erilaisista säätiöistä tai järjestöistä. Pieni osa lääkäreistä toimii yliopistoissa sekä valtion virastoissa ja laitoksissa.

Päätoimensa ohessa joka viides lääkäri pitää sivutoimista yksityisvastaanottoa. Neljännes lääkäreistä toimii erilaisissa esihenkilötehtävissä. Osa-aikaisesti työskentelevien osuus on ollut kasvussa viime vuosina, ja keskimäärin osa-aikaisesti työskentelee joka neljäs lääkäri. 

Työmarkkinatutkimus 2022: tietoja lääkärien työskentelystä

Tutkimukseen vastasi yhteensä 4 053 lääkäriä. Työmarkkinatutkimuksesta saadaan tietoa lääkärien sijoittumisesta eri toimipaikkoihin ja tehtäviin sekä palkkauksesta ja ansioista näissä tehtävissä. Tutkimuksen muita aiheita olivat yksityislääkärien vastaanottotoiminnan tiedot, kouluttajina toimivien lääkärien määrä ja koulutustehtävien sisältö, täydennyskoulutuksen määrä vuonna 2022 ja lääkärien näkemykset hyvinvointialueuudistuksesta. Tutkimukseen kutsuttiin alle 70-vuotiaat lääkärit. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus.

Tuloksia lääkärien näkemyksistä hyvinvointialueuudistuksesta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2022 -tutkimus

Terveyskeskusten lääkärivaje on hieman kohonnut verrattuna edelliseen vuoteen.  5.10.2022 oli hoitamatta 325 lääkärin tehtävää, joihin oli haettu tekijää, mutta ei oltu saatu. Tämä oli 8,0 % kaikista tehtävistä. Lisäksi hoitamatta oli 97,5 tehtävää, joihin ei pyrittykään hakemaan tekijää. Tutkimuspäivänä työssä olleiden vakituisten viranhaltioiden määrä on jatkanut laskua. Sijaisten määrä on hieman kasvanut edellisestä vuodesta, kuten myös ostopalveluiden ja ulkoistusten osuus.

Lääkäritilanteessa on alueellisia eroja. Yli 10 %:n lääkärivaje oli Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä.

Keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen

Terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä on tiedusteltu vuosien 2020 ja 2021 Terveyskeskusten lääkäritilannetutkimusten yhteydessä keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen. Vastausten kooste löytyy täältä.

Aiemmin julkaistuja tietoja lääkärityövoimasta:

 

Takaisin