Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta, kun palvelujen tuottamistavat uudistuvat.

Lääkäriliitto toteaa, että lakiesityksen tavoitteet ovat sinällään ymmärrettävät ja perustellut. On hyvä, että byrokraattisesta, aikaa vievästä ja kalliista yhtiömuotoisten toimijoiden lupajärjestelmästä luovutaan.

Liitolla on kuitenkin korjaustoiveita, jotka liittyvät etenkin yksityisten ammatinharjoittajien ja pienten toimijoiden asemaan.

Lakiehdotuksessa täsmennetään palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa, mikä mahdollistaa valvontaviranomaisten resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Ehdotetun lain myötä sekä yksityiset että julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröidään samaan valtakunnalliseen rekisteriin.

Tähän asti yhtiömuotoiset terveydenhuollon palveluntuottajat on erotettu yksityisistä elinkeinonharjoittajista. Järjestely on ollut toimiva ja mahdollistanut pienimuotoisen terveydenhuollon palveluiden tuottamisen pienellä hallinnollisella taakalla.

Lääkäriliitto huomauttaa, että pienten toimijoiden, kuten ammatinharjoittajien, osalta uudistus on johtamassa hallinnollisen taakan lisääntymiseen.

Nykyinen ammatinharjoittajien ilmoitusmenettely on ollut hallinnollisesti selvästi helpompi ja kevyempi tapa aloittaa palvelujen tuottaminen kuin nyt esitetty rekisteröintimenettely. Uusi menettely todennäköisesti nostaa kynnystä aloittaa itsenäinen yritystoiminta. Tällaiselle muutokselle ei ole tarvetta myöskään valvonnan näkökulmasta.

Sääntelyn kasvaminen voi johtaa pahimmillaan pienten toimijoiden vähentymiseen ja alan keskittymiseen ja sitä kautta kilpailun vähenemiseen ja hintojen nousuun. Pienet toimijat saattavat myös valita toimintamallikseen organisoitua ketjuissa yhteisiksi palveluyksiköiksi, joka voi johtaa niiden yhä suurempaan riippuvuuteen valtuutetusta palveluntuottajasta.

Uuden rekisteröintimenettelyn maksuilla ei myöskään saisi lisätä yritystoiminnan aloittamisen kynnystä. Kustannukset on porrastettava toimijan koon mukaan.

Lääkäriliitto huomauttaa, että lakiesityksessä yksityisen sektorin palvelutuottajilta näytetään edellytettävän pidemmälle meneviä reunaehtoja kuin julkisen sektorin toimijoilta. Yhdenvertaisuuden nimissä julkisilta toimijoilta on edellytettävä samoja vaatimuksia kuin yksityisiltä.

Lääkäriliitto esittääkin useisiin lakiesityksen kohtiin uudelleen arviointia, korjauksia ja selvennyksiä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Takaisin