Lausunto rajalain muutosesityksestä

Lääkäriliitto pitää esitystä perusteltuna potilasdirektiivin täysimääräisen täytäntöönpanon sekä potilaiden valinnanvapauden toteutumisen ja oikea-aikaisen hoitoon pääsyn edistämisen näkökulmasta. Tarkemmin tulisi vielä arvioida esityksen mahdollistamien tilanteiden vaikutusta mm. henkilökunnan riittävyyteen Suomessa, palveluvalikoiman tarkempaan määrittelyyn, toiminnan valvontaan, potilasturvallisuuteen ja etähoidon korvattavuuteen.

Lääkäriliitto pitää esitystä perusteltuna potilasdirektiivin täysimääräisen täytäntöönpanon sekä potilaiden valinnanvapauden toteutumisen ja oikea-aikaisen hoitoon pääsyn edistämisen näkökulmasta. Potilasdirektiivin tarkoituksena on ollut parantaa potilaiden oikeuksia heidän hakeutuessaan hoitoon toiseen EU-maahan. Näiden oikeuksien toteutuminen edellyttää, että potilaan maksama hoitokustannus ei muodostu suuremmaksi kuin vastaavan hoidon hankkimisessa kotimaassa. Liitto yhtyy komission näkemykseen siitä, että Suomen valtion nykyisessä rajalaissa tekemä ratkaisu direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja kustannusten korvaamiseksi sairausvakuutuskorvausten tasoisina ei ole täyttänyt direktiivin vaatimuksia.

Esityksen varjopuolena on sen synnyttämä erikoinen tilanne, jossa potilas voisi saada erikoissairaanhoitoa esimerkiksi Virossa yksityiseltä palveluntuottajalta julkisen sektorin maksujen mukaisena, mutta Suomessa hän joutuu maksamaan yksityissektorilla hoidosta huomattavasti enemmän. Jos yksityiset terveyspalveluiden tuottajat lähtevät laajamittaisemmin sijoittumaan muihin EU-maihin ja tarjoamaan sieltä käsin tai sinne matkustaville suomalaisille potilaille hoitoa, tällä voi olla heijastusvaikutuksia Suomessa saatavilla olevaan hoitoon. Esityksen perusteluissa olisi hyvä arvioida tarkemmin tällaisten tilanteiden vaikutusta mm. henkilökunnan riittävyyteen Suomessa, palveluvalikoiman tarkempaan määrittelyyn, toiminnan valvontaan ja potilasturvallisuuteen. Koska etälääketieteen asema direktiiviä kirjoitettaessa ei vielä ollut kovin merkittävä, mutta on ajan kuluessa ja erityisesti koronapandemian myötä laajentunut, tulisi esityksessä tarkemmin käydä läpi, missä tilanteissa ja laajuudessa etähoito tulee korvattavaksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Takaisin