Lausunto lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamisesta

Lääkäriliitto näkee tärkeäksi terveydenhuollon ja siihen liittyen myös lääkehoidon kustannusvaikuttavuuden edelleen kehittämisen.

Lääkehoidon kustannusvaikuttavuuden kannalta erityisen merkityksellistä on uusien kalliiden ja käytöltään laajenevien biologisten lääkkeiden edullisimpien vaihtoehtojen (biosimilaarit) käytön lisääminen. On selvää, että jos lääkkeiden vaikutus on yhtenevä, hinnan tulee lähtökohtaisesti ratkaista valmistevalinta.

Haluamme osaltamme edistää biosimilaarien käytön laajentamista niin uusien lääkehoitojen aloituksessa kuin aloitettuja hoitoja jatkettaessa (lääkkeiden uusiminen) biologisten lääkkeiden kustannusten vähentämiseksi. Ensisijaisesti em. tulisi tapahtua mielestämme informaatio-ohjauksen ja toissijaisesti terveydenhuollon palveluntuottajien omavalvonnan keinoin.

Huomautamme, että jo – kuten esitysluonnoksessakin tuodaan esille – voimassa oleva STM:n lääkkeenmääräämisasetus edellyttää biologista lääkettä määräävän lääkärin valitsemaan vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista ensisijaisesti edullisimman, sekä kirjaamaan em. pääsäännöstä poikkeamisensa lääketieteelliset perustelut potilasasiakirjoihin. Säädöksen toteuttaminen käytännön lääkärin työssä edellyttää kuitenkin, että hintatieto vertailukelpoisista lääkevaihtoehdoista tuodaan potilastietojärjestelmissä automaattisesti esille lääkettä määrättäessä, ettei hintatietoa tarvitse erikseen lähteä hakemaan muista mahdollisista tietokannoista.

Sinänsä perustellun tavoitteen – edullisempien biologisten lääkkeiden käytön edistäminen – toteuttaminen sälyttämällä lääkäreille lisää kirjaamis-, rekisteröinti- ja raportointivelvoitteita ei voi mielestämme olla asian ratkaisu, puhumattakaan yksittäisille lääkäreille määrättävistä sanktioista. Lääkärien työaikaa tulisi pystyä nykyistä enemmän allokoimaan välittömään potilastyöhön, potilaiden hoitamiseen, tietojärjestelmien ’hoitamisen’ sijasta. Mikäli tavoitetta ei saavuteta informaatio-ohjauksen ja terveydenhuollon palveluntuottajien omavalvonnan keinoin, tulee vaihtoehtona miettiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon mahdollistamista.

Nyt ehdotettavat ratkaisut lääkekustannusten hallintaan ovat pääsääntöisesti kannatettavia. Kun muutoksilla voi kuitenkin olla huomattaviakin vaikutuksia apteekkitoimintaan, on muutosten vaikutuksia lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmään, lääkkeiden saatavuuteen ja myös kansalaisten toteutuviin lääkehoidon kustannuksiin syytä huolella seurata.

Lääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksesta lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Takaisin