Hyvinvointialueiden tulee noudattaa terveydenhuoltolakia ja kunnioittaa demokraattista päätöksentekoa

Terveydenhuoltolain 57 pykälän mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Lain mukaan vastaava lääkäri johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.

Lain perustelujen mukaan ”Vastaavan lääkärin määrittelyssä on kyse siitä, että organisaatiossa olisi huolehdittava lääketieteellisten perusteiden ja väestön erilaisten sairaanhoidollisten tarpeiden yhteensovittamisesta palvelujen tuotannossa. Kyse on resurssien allokoinnista ja kokonaisuuden vastuunkantamisesta.”  

Lain vaatimukset eivät valitettavasti ole toteutumassa. Lääkäriliiton ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän lainopillisen arvion mukaan eräiden hyvinvointialueiden hallintosääntöluonnokset vaikuttavat olevan vastoin sitä, millaisesta toimivallasta ja tehtävistä terveydenhuoltolain 57 §:ssä on säädetty vastaavan lääkärin osalta. Vastaava lääkäri on useiden alueiden hallintomalliluonnoksissa asemassa, jossa hänellä ei ole mitään mahdollisuutta johtaa ja valvoa palvelujen yhteensovittamista, saati resurssien allokointia. Kuitenkin hän kantaa vastuun näistä kokonaisuuksista.

Sote-uudistus lykkääntyi viime vuosikymmenellä useaan kertaan siksi, että perustuslakivaliokunta totesi esitetyn mallin perustuslain vastaiseksi. Kansanvaltaisuusperiaatteen mukaisesti hyvinvointialueen ylin päätösvalta tulee olla suoraan vaaleilla valituilla edustajilla.

Tätä taustaa vasten on hämmentävää, kuinka epädemokraattisesti hyvinvointialueet ovat lähtemässä liikkeelle. Toimiva demokratia edellyttää, että päättäjillä on oikea mahdollisuus tehdä päätöksiä eikä vain toimia kumileimasimena. Nyt kuitenkin uudet päättäjät saavat eteensä valmiin hallintomallin, ja kiireestä johtuen riittävää aikaa tutustua päätösehdotuksen yksityiskohtiin tai lainmukaisuuden arviointiin ei ole. Hallintosäännön valmistelussa ei ole pääsääntöisesti myöskään kuultu henkilökunnan edustajia. Ristiriita demokratian tosiasiallisen toteutumisen ja esitetyn menettelytavan välillä on käsin kosketeltava.   

Sote-uudistus on ainutlaatuinen mahdollisuus saada suomalainen terveydenhuolto toimimaan paremmin. Hallintomalli luo rakenteen, jolla tähän tavoitteeseen toivottavasti päästään. Päätös hallintomallista on yksi tärkeimmistä, mitä uudet aluevaltuustot tulevat tekemään, ja sen seurauksia kiitellään tai kipuillaan pitkään tehdyn päätöksen jälkeen. Pitäisi olla itsestään selvää, ettei näin perustavaa laatua olevaa päätöstä tehdä hätiköiden, vaan demokratiaa kunnioittaen ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Lääkäriliitto edellyttää, että hyvinvointialueiden hallintomallit rakennetaan hyvää hallintotapaa noudattaen ja siten, että vastaavan lääkärin valta ja vastuu kohtaavat terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja:

Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 5465316

Hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita, puh. 040 5006557

 

Takaisin