Kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin korvausvelvollisuus

Tammikuussa 2022 voimaan tulevan lakimuutoksen mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista.

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, kun työntekijän työsuhde päättyy. Sillä rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä työnantajan kilpailijan palvelukseen tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvää erityisen painavaa syytä.

Perusteettomat kilpailukieltosopimukset rajoittavat työntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. Tammikuussa 2022 voimaan tulevan lakimuutoksen tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia. Jatkossa työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, myös alle kuuden kuukauden pituisista.

Kilpailukiellon enimmäisaika on jatkossakin yksi vuosi. Maksettavan korvauksen suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitun rajoitusajan pituudesta. Jos kilpailukiellon rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Jos sovittu rajoitusaika on puolestaan yli kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta. Korvaus tulee maksaa pääsääntöisesti rajoitusajan aikana ja sovitun palkanmaksukäytännön mukaisesti.

Työnantajalla on uudistuksen mukaan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana, mikäli olosuhteet muuttuvat. Kilpailukieltosopimusta ei kuitenkaan voi irtisanoa enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Lakimuutos koskee yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin myös kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa. Työnantaja voi siirtymäajan aikana irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen ja välttyä siten uuden lain mukaiselta korvausvelvollisuudelta.

Työsuhteen aikana oleva kilpailevan toiminnan kielto on ennallaan.

Kunta- ja valtiosektorilla toimiviin virkasuhteisiin lääkäreihin lakimuutoksella ei ole vaikutusta.

Lue työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta vastaukset yleisimpiin kilpailukieltosopimuksia koskeviin kysymyksiin.

Tutustu myös Akavan tietopakettiin kilpailukieltosopimuksista.

Takaisin