Ensisijainen terveydenhuolto kuntoon!

Lääkäriliiton tärkeimpänä kuntavaalitavoitteena on saada ensisijainen terveydenhuolto kuntoon. Lisäksi toivotaan panostuksia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin toimiin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

Lääkäriliiton kuntavaalitavoitteet 2021:

ENSISIJAINEN TERVEYDENHUOLTO KUNTOON

Suomessa ensisijaisen terveydenhuollon (primary care) kivijalan muodostavat kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät terveyskeskukset. Tämä kivijalka on pahasti rapautunut. Taloudelliset panostukset ensisijaiseen terveydenhuoltoon ovat jopa vähentyneet, vaikka terveyskeskuksiin on siirretty yhä enemmän uusia palveluja, ja palvelujen tarve on kasvanut väestön ikääntyessä. Kivijalan rapautuminen on uhka koko terveydenhuoltojärjestelmällemme.

Suomalainen terveyskeskusjärjestelmä on historiansa pahimmassa kriisissä. Terveyskeskukset eivät voi enää odottaa laajempaa järjestelmäuudistusta, vaan kuntien on käännettävä ensisijaisen terveydenhuollon kehityksen suunta välittömästi.

Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan ainakin seuraavia toimenpiteitä:

• Terveyskeskuksiin suunnataan lisää resursseja, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

• Taataan hoitoon pääsy viikossa kiireettömissäkin asioissa.

• Terveyskeskusten mielenterveyspalveluita vahvistetaan.

• Pitkäaikaiset potilas-­lääkärisuhteet turvataan vähintään pitkäaikaissairauksia omaaville potilaille.

• Turvataan hoidon jatkuvuus terveyskeskuksissa, mutta myös koko hoitoketjussa.

• Panostetaan etäpalveluiden ja ammattilaisten digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

• Terveyskeskusten paikallisessa kehittämisessä hyödynnetään valtakunnallista Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

• Nuorten lääkärien ohjausta ja kokeneemman lääkärin tukea vahvistetaan.

• Perustetaan lisää yleislääketieteen erikoislääkärin virkoja.

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ

Terveyttä ja toimintakykyä edistetään yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviin toimiin panostamalla voidaan hallita terveydenhuollon kustannuspaineita. Erityisesti väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisessa terveyden edistämisellä on aivan keskeinen rooli.

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan perheiden tukemista. Varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin tulee kiinnittää huomiota laajasti kunnan eri palveluissa.

• Syrjäytymisen ehkäisyyn tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Nuoria tulee ohjata ja tukea eteenpäin koulutus- ja työuralla. Päihdeongelmien hoitoon tarvitaan aktiivinen ote.

• Kuntalaisille tulee varmistaa edulliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Liikkumista edistävät mm. kaupunkipyörät ja maksuttomat lähiliikuntapaikat. Koulurakennuksia tulee hyödyntää myös koulupäivien jälkeen harrastusmahdollisuuksien järjestämiseen.

• Turvallinen vanhuus on taattava - vanhusten yksinäisyys edellyttää huomiota. Ongelman hoitaminen vaatii riittäviä resursseja, mutta myös työtapojen kehittämistä ja kotihoidon tukemista.

Lääkäriliiton kuntavaalitavoitteet 2021 -esite (pdf)

Takaisin