Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksessa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit siirtyvät uusien hyvinvointialueiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Luovutushetkellä voimassa olevat palvelussuhteet (myös mm. virka- ja perhevapailla olevat) jatkuvat keskeytyksettä, ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät suoraan uudelle työnantajalle. Määräaikaiset palvelussuhteet jatkuvat sopimuskautensa loppuun.

HUS-yhtymäksi muuttuvan nykyisen HUS-kuntayhtymän ja hyvinvointialueen tehtäviä hoitavan Helsingin kaupungin henkilöstön työnantaja ei muutu sote-uudistuksessa.

Liikkeen luovutuksessa siirtyvän henkilöstön palvelussuhteiden ehdot pysyvät lähtökohtaisesti samoina. Liikkeen luovutus ei sellaisenaan ole peruste esimerkiksi tehtävämuutoksille, vaan uuden työnantajan on mahdollisissa muutoksissa noudatettava normaaliin tapaan työ- ja virkasuhteita koskevia lakeja, kuten muun muassa viranhaltijalakia ja työsopimuslakia sekä niiden menettelysäännöksiä.   

Hyvinvointialueet ovat velvollisia noudattamaan siirtyvään henkilöstöön kunta-alan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia, eli lääkäreiden osalta Lääkärisopimusta (LS), Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja mahdollisia paikallisia sopimuksia.

Hyvinvointialueille siirtyminen voi aiheuttaa työpaikoilla tarvetta erilaisiin valmistelutoimiin. Mikäli työpaikoilla on esimerkiksi tarvetta pitää pois vanhoja lomia tai työaikasaldoja, näin voi tehdä lain ja työ/virkaehtosopimusten säännösten rajoissa – ei tätä laajemmin. Pitämättömät lomat säilyvät liikkeen luovutuksessa muiden oikeuksien tavoin.   

Liikkeen luovutuksia koskevissa kysymyksissä suositellaan ottamaan yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen.