Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus: Virassa olevien lääkärien määrän lasku vaikuttaa hoidon jatkuvuuteen ja laatuun

Terveyskeskuksissa työssä olleiden vakituisten viranhaltijoiden määrä on jatkanut laskuaan. Sijaisten määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta, samoin ostopalveluiden ja ulkoistusten osuus. Kokonaan uusien lisävakanssien tarve on noin 7–8 prosenttia vakanssien kokonaismäärästä ja arvio tarpeesta on kasvanut suhteessa edelliseen vuoteen.

Terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Tutkimuspäivänä 5.10.2022 hoitamatta oli 325 lääkärin tehtävää, joihin on haettu tekijää, mutta ei ole saatu. Tämä vastaa 8 % kaikista lääkärin tehtävistä. Tutkimuspäivänä hoitamatta oli lisäksi 97,5 tehtävää, joihin ei edes pyritty hakemaan tekijää.

Tutkimuspäivänä työssä olleiden vakituisten viranhaltijoiden määrä on jatkanut laskuaan ja on nyt 48,9 prosenttia (Kuvio 1). Sijaisten, ostopalveluiden ja ulkoistusten määrässä sen sijaan nähdään lievää kasvua. Vakituisten viranhaltijoiden määrän laskun taustalla vaikuttanevat muun muassa kuormitus- ja työhyvinvointitekijät.

- Tiedämme, että virassa olevien määrän lasku ja sijaisten, ulkoistusten ja ostopalveluiden määrän kasvu ovat hoidon jatkuvuuden ja laadun kannalta huono ilmiö. Tähän tarvitaan kiireesti käänne, sanoo johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.

Terveyskeskusten johtavien lääkärien arviot työvoimatilanteesta ovat heikentyneet verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti ovat heikentyneet arviot avoimien tehtävien täytöstä ja sijaisten saatavuudesta (Kuvio 2).

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa näkyy alueellisia eroja. Vaje oli tutkimuspäivänä yli 10 % Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä (Kuvio 3).

- Tämä aineisto on yhden päivän vajetta kuvaavaa dataa, mutta osoittaa selvästi, että perusterveydenhuoltoa on välttämätöntä vahvistaa sekä henkilöstön että talousresurssien osalta. Tämä on Lääkäriliiton selkeä vaatimus ja tavoite, Pärnänen painottaa.

Terveyskeskusten johtavat lääkärit arvioivat, että vakansseja tarvittaisiin lisää noin 300, joka vastaa noin 7–8 % kokonaisvakanssimäärästä. Edellisenä vuonna tarpeeksi arvioitiin 5,5 %. Kasvaneen tarpeen syinä mainitaan muun muassa väestön ikääntyminen, hoitoon pääsyn ongelmat, hoitotakuun noudattaminen ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen, erillisten koulutusvirkojen tarve ja se aika jonka ns. muut työt vievät potilastyöltä.

 

Johtavien lääkärien usko sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen on heikentynyt

Kun terveyskeskusten johtavat lääkärit arvioivat sitä, onnistuuko soteuudistuksen tavoitteiden toteuttaminen, he olivat 5.10.2022 jonkin verran pessimistisempiä kuin vuonna 2021. Epävarmojen osuus on vähentynyt sekä optimistiseen että pessimistiseen suuntaan, kun hyvinvointialueiden aloittaminen on tullut lähemmäs, mutta suurempi osa vastaa nyt, että luottavat tavoitteiden toteutumiseen melko tai hyvin vähän (Kuvio 4).

 

Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus

Lääkäriliitto on tutkinut terveyskeskusten lääkäritilannetta vuodesta 1986 lähtien. Vuodesta 2004 lähtien yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kysely koskee vuosittain yhden päivän lääkäritilannetta. Vuonna 2022 tutkittu päivä oli keskiviikko 5.10. Kyseluun oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai postitse. Vastaukset saatiin 125/312 terveyskeskuksesta, ja vastausprosentti oli 95.

 

Lisätietoja

Peppiina Saastamoinen, tutkija, Lääkäriliitto, puh. 040 506 9190, peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi

Heikki Pärnänen, johtaja, Lääkäriliitto, puh. 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi

 

Kuvio 1. Terveyskeskusten lääkärintehtävät 2019–2022 (%)Kuvio 2. Johtavien lääkärien arvio työvoimatilanteesta (%)

Kuvio 3. Lääkärivaje sairaanhoitopiireittäin 5.10.2022 (%)

Kuvio 4. Terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä kysyttiin kuinka paljon he tuntevat luottamusta siihen, että sote-uudistus onnistuu toteuttamaan seuraavia tavoitteita: 

Takaisin