Lääkäriliitto: Tulevan hallituksen on priorisoitava terveydenhuollon lisärahoitus

Tulevan hallituksen on osoitettava terveydenhuoltoon vuositasolla miljardin euron lisärahoitus, jotta väestön riittävät ja yhdenvertaiset perustason palvelut voidaan nostaa väestörakenteen muutoksen kestävälle tasolle.

Suomi käyttää terveydenhuoltoon vuositasolla noin 2­–4 miljardia euroa vähemmän asukaslukuun suhteutettuna kuin muut Pohjoismaat. Lisäksi julkisessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on pitkäaikaista saatavuusongelmaa ja odotusajat ovat kasvaneet kohtuuttomiksi. Koronapandemia on lisännyt hoitovelkaa entisestään

Väestön riittävien ja yhdenvertaisten terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen edellyttää huomattavaa lisäpanosta perustason palveluihin. Tämä tarkoittaa vähintään miljardin euron lisärahoitusta vuositasolla.

Vaikka valtiontalouden tilanne on tulevalla hallituskaudella haastava, terveydenhuollon toimintakykyä on priorisoitava nyt, jotta turvaamme huoltosuhteen kestävyyden väestörakenteen muutoksessa. 

- Se, kuinka paljon yhteiskunta haluaa käyttää terveydenhuoltoon, on arvovalinta, kuten kaikki muutkin poliittiset päätökset. Me näemme terveydenhuollon investointina väestön terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, toteaa johtaja Heikki Pärnänen.

 

Perusterveydenhuoltoa tuetaan myös koulutuksen rahoituksen kautta

Hoidon jatkuvuudella on suora vaikutus hoidon kustannusvaikuttavuuteen. Siksi perusterveydenhuollon, erityisesti terveyskeskustyön, tehtävistä on tehtävä lääkäreille houkuttelevia ja mielekkäitä uravaihtoehtoja. Tämä toteutuu, kun työnjako yksikön eri ammattiryhmien välillä on tarkoituksenmukainen ja perehdytys ja työnjohto toimivat työhyvinvointia edistävällä tavalla.

Tällä hetkellä valtion perusterveydenhuollon yksiköille maksama koulutuskorvaus on riittämätön, mikä aiheuttaa painetta yksikön palvelutuotannon ja koulutusvastuun välille.

- Korvauksen liian matala taso korostuu terveyskeskuksissa, sillä kaikkien lääketieteen 50 erikoisalan opinnot sisältävät terveyskeskuksissa suoritettavan harjoittelun, Pärnänen sanoo.

 

Lääkäriliiton vaalitavoitteet 2023

Lääkäriliitto on nostanut kuluvan kevään eduskuntavaalikeskusteluun kaikkiaan yhdeksän tavoitetta, jotka on jaoteltu kolmeen teemaan. Ensisijaisesti Lääkäriliitto tavoittelee terveydenhuollon resurssien nostamista riittävälle tasolle. Toiseksi teemaksi on nostettu yhdenvertaisuuden takaaminen vaikuttavilla palveluilla ja kolmanneksi koulutuksen ja tutkimuksen edellytysten turvaaminen. Tavoitteisiin voi tutustua Lääkäriliiton verkkosivuilla, hakusanalla Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023.

 

Lisätietoja

Heikki Pärnänen, johtaja, Lääkäriliitto, puh. 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi


 

Takaisin