Lääkäriliitto: Kela-korvausmalli toteutettava omalääkärimallina

Lääkäriliitto katsoo, että pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjattu tavoite hoitojonojen purusta ja hoidon saatavuuden parantamisesta toteutuu parhaiten, kun kertaluontoinen valtion rahoitus 3x134 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027 ohjataan uuden Kansaneläkelaitoksen järjestämän omalääkärimallin kokeilemiseen. 

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa linjataan hallituskaudella suunnattavan kertaluontoista valtion rahoitusta sairausvakuutuksesta maksettaviin sairaanhoitokorvauksiin perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun ja saatavuuden parantamiseen. Lisäksi tarkoituksena on kehittää uusi Kela-korvausmalli em. tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Lääkäriliiton arvio kertaluontoisen hoitojonojen purkuun osoitetun rahoituksen tarkoituksenmukaisesta käytöstä on seuraava:  

  1. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan hallituskauden aikana tarkoitukseen varattu kertaluontoinen rahoitus (3x134 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027) tulee käyttää uuden Kansaneläkelaitoksen järjestämän omalääkärikokeilun toteuttamiseen.  

  1. Kokeilu tulisi toteuttaa alueellisesti ensisijaisesti siten, että samoilla hyvinvointialueilla toteutettaisiin myös muita joko alueiden omalla tai muulla rahoituksella (esim. RRP-rahoitus) toteutettavia omalääkärikokeiluja tai omalääkärimallien kehittämistä.  

  1. Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueiden järjestämien kokeilujen tuloksia perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottopalvelujen saatavuuteen ja perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuuteen, sekä palvelujen laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen tulee voida verrata keskenään, ja kokeilujen tuloksia tulee hyödyntää uuden pysyvän Kela-korvausmallin luomisessa.  

 

Lääkäriliitto pitää tarkoituksenmukaisena, että kokeilun ulkopuolella potilaiden yksityislääkärikäyntejä tuetaan nykyisen Kela-korvausmallin mukaan.  

Korvausjärjestelmää tulee kehittää kokeilun tulosten pohjalta ja kokeilussa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:  

Sairaanhoitovakuutuksen tutkimuksen ja hoidon korvausjärjestelmässä keskeisinä arvoina tulee pitää toiminnan näyttöperusteisuutta, potilaslähtöisyyttä, yhdenvertaisuutta, hoidon jatkuvuuden turvaamista, perusterveydenhuoltopainotteisuutta erikoislääkärikonsultaatioiden tukemana sekä lääkärien autonomian turvaamista. Päätettäessä uudesta pysyvästä Kela-korvausmallista tulee arvioida kokeilujen tulokset (kohta 3 yllä) ja tämän jälkeen tehdä päätökset korvausten kohdentamisesta. 

  1. Korvaukset tulee kohdentaa ensisijaisesti lääkärien vastaanottotoiminnan korvaamiseen.  

  1. Omalääkärien vastaanottotoimintaan ja muiden lääkärien vastaanottotoimintaan kohdennetut korvaukset tulee erottaa toisistaan.  

  1. Omalääkärien vastaanottotoiminnan korvausten tulee perustua kapitaatioon: potilas valitsee häntä hoitavan omalääkärin vähintään vuoden ajaksi.  

  1. Vuosiperustaisen kapitaatiokorvauksen suuruus tulee määritellä potilaan hoidontarpeen mukaan (ikä, sairastavuus). Kapitaatiokorvaus maksetaan korvausjärjestelmästä. 

  1. Omalääkärin vastaanotosta voidaan potilaalta periä käyntimaksu, joka ei saa olla suurempi kuin julkisessa perusterveydenhuollossa peritty käyntimaksu.  

  1. Erikoissairaanhoidon erikoisalojen lääkärikäynneistä maksetaan käyntikohtaista korvausta silloin, kun omalääkäri pyytää erikoislääkärin konsultaatiota.  

  1. Korvausjärjestelmässä toimivien lääkärien potilailleen määräämät tutkimukset tuotetaan Kansaneläkelaitoksen hankkimana ja rahoitusvastuulla.  

 

Lisätietoja antaa  

Politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila, jukka.mattila@laakariliitto.fi, puh. 050 572 6277 

Lue kannanotto tästä

Takaisin