Lääkäriliiton hallitus: Sote-uudistuksen toimeenpano uhkaa tuhota erikoissairaanhoidon yhtenäisyyden terveydenhuoltolain vastaisella tavalla

Hyvinvointialueiden valmisteluelimissä rakennetaan tällä hetkellä uusia hallintomalleja, joissa erikoissairaanhoito pirstaloituu useiden eri toimialojen alaisuuteen, jolloin lääketieteellinen johtaminen vaarantuu.

Sote-uudistuksen keskeinen tarkoitus on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistaminen – ei olemassa olevien toimivien rakenteiden tai toimintamallinen hajottaminen. Lääkäriliitto vetoaa voimakkaasti erikoissairaanhoidon yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta toiminnan lääketieteellisen laadun ylläpitämisen, kehittämisen ja henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella suunnitellaan psykiatrian siirtämistä terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelta OYS psykiatrian ja perhe- ja sosiaalipalvelujen alaisuuteen. Muutosta perustellaan sillä, että useat mielenterveyspotilaat tarvitsevat päihde- ja asumispalveluja. Tämä koskee kuitenkin vain pientä osaa näistä potilaista. 

Mielen sairaudet ovat sairauksia sairauksien joukossa, ja niitä pitää hoitaa kuten muitakin sairauksia. Hoitoon hakeutumiseen liittyy kuitenkin edelleen häpeän tunnetta, jota psykiatrian erottaminen muista lääketieteen erikoisaloista saattaisi vahvistaa. 

Psykiatrialla on lääketieteen erikoisalana vahvat kytkennät muun muassa lastentautien, neurologian ja geriatrian tutkimukseen ja palveluihin. Lisäksi aikuispsykiatrian potilailla on paljon muuta väestöä enemmän somaattisia pitkäaikaissairauksia, joiden hoito muuttuisi entistä hankalammaksi, mikäli psykiatria erotettaisiin hallinnollisesti muista lääketieteen erikoisaloista. Nämä molemmat yhteydet ovat sekä erityisalan tutkimuksen ja kehittämisen että potilaiden palvelutarpeen näkökulmasta paljon merkittävämmät kuin yhteydet sosiaalitoimen palveluihin. 

Meillä on jo tällä hetkellä akuutti psykiatripula, jota esitetty uudistus vaikeuttaa. Organisaatiouudistuksen päämäärä tulisi olla henkilökunnan houkuttelevuuden parantaminen, ei heikentäminen.

Vastuun ja vallan tulee kulkea käsi kädessä

Lääketieteellinen johtaminen perustuu eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön ja perus- ja erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaiseen työnjakoon. Terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointialueella on oltava vastaava lääkäri, joka ”johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.” Lain perustelujen mukaan vastaava lääkäri vastaa muun muassa ”väestön erilaisten sairaanhoidollisten tarpeiden yhteensovittamisesta palvelujen tuotannossa. Kyse on resurssien allokoinnista ja kokonaisuuden vastuunkantamisesta” sekä ”jokaisen organisaatiossa hoidetun potilaan hoitoperusteiden asianmukaisuudesta ja hoidon tasojen oikeasta valinnasta.”

Jotta hyvinvointialueen johtava ylilääkäri voisi vastata lain mukaisista velvoitteistaan, tulee hänellä olla alaisuudessaan eri toimialojen operatiivisesta lääketieteellistä johtamisesta vastaavat lääkärit. Mikäli erikoisalat pirstotaan usean toimialan alaisuuteen, terveydenhuoltolain edellytykset vastaavan lääkärin asemasta ja vastuusta eivät voi toteutua.

Erikoisalojen keskinäistä yhteyttä sekä yhteyttä perusterveydenhuoltoon tulee vahvistaa nykyisestä, ei heikentää. Sote-uudistus antaa tähän mahdollisuuden, jota ollaan nyt heittämässä hukkaan. Mikäli Pohjois-Pohjanmaan kaltaisia malleja otetaan käyttöön, on luultavin seuraus hoidon laadun heikentymisen lisäksi erikoislääkäreiden joukkopako yksityiselle sektorille

Lisätietoa:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita, niina.koivuviita@tyks.fi, puh. 040 5006557
Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, puh. 040 5465316

Takaisin