Koulutuspaikkakyselyn viisivuotisanalyysi: erikoistuvien lääkärien kuormitustekijät vaikuttavat arvioon koulutusoloista

Erikoistuvista lääkäreistä 47 prosenttia suosittelee koulutuspaikkaansa. Keskussairaalat sijoittuvat vertailun kärkeen, kun taas yliopistosairaalaklinikoiden saamissa arvioissa näkyy erikoistuvien kokema kuormitus.  

Koulutuspaikkakyselyjen tulosten systemaattinen tarkastelu kirkastaa esiin eri tasoilla vaikuttavia trendejä. Merkittävä trendi tuloksissa on, että vaikka yksittäisillä työpaikoilla voidaan nähdä niin positiivista kuin negatiivista kehitystä, eri terveydenhuollon sektorien väliset erot ovat pysyneet lähes muuttumattomina eri tutkimusvuosien tuloksia verrattaessa. 

Koulutuspaikkakyselyn viisivuotistarkastelun perusteella koulutuspaikkaansa suosittelee (NPSⓇ eli Net Promoter Score -arvio) noin 47 % kaikista vastaajista. Neutraalisti suhtautuvien osuus oli 27 % ja arvostelijoiden osuus 25 %. Koulutuspaikkaansa suosittelevat vastaajat nostavat kehitystarpeina esiin suunnitelmallisuuden ja perehdytyksen määrän. Arvostelijoiden vastauksissa keskeisiksi kehitystarpeiksi nousevat resurssipula ja ajan puute, joka vaikuttaa muun muassa koulutuksiin pääsyyn ja lähiohjauksen saamiseen.  

Keskussairaalat sijoittuvat koulutusolosuhteita vertailtaessa kärkeen, kun taas yliopistosairaalaklinikat erottuvat aineistosta negatiivisesti. Yksi tulosta selittävä tekijä lienee erikoistuviin lääkäreihin yliopistosairaaloissa kohdistuva suurempi kuormitus. 

Viisivuotistarkastelun perusteella vastaajista 28 prosentin mielestä kuormitus työssä on niin suurta, ettei se mahdollista oppimista. Mukana tarkastelussa ovat kaikki kyselyyn vastaajat, ja yksikkökohtaiset erot ovat merkittäviä. Eri kyselyvuosien välillä nähdään hieman vaihtelua, mutta selvää trendiä ei ole havaittavissa suuntaan tai toiseen.  

 

Mikä tekee koulutuspaikasta hyvän?

Hyvän koulutuspaikan ominaisuuksia ovat muun muassa sellainen kuormituksen taso, joka mahdollistaa oppimisen, koulutuksen suunnitelmallisuus, hyvä perehdytys, joustavat konsultointimahdollisuudet, hyvä ja saatavilla oleva ohjaus, koulutuksiin pääsy, vaikutusmahdollisuudet työhön sekä hyvä työyhteisö ja työilmapiiri.

 

Kestomenestyjät ovat menestyneet arvioissa koko viisivuotiskauden

Vuonna 2023 palkitaan koulutuspaikkakyselyn kestomenestyjiä. Kriteerinä on, että koulutuspaikka on yltänyt viiteen tähteen jokaisena vuonna jaksolla 2019–2021. Palkittavissa on yhteensä kahdeksan terveyskeskusta, 15 keskussairaalaklinikkaa, neljä keskussairaalaa, kaksi yliopistosairaalaklinikkaa sekä kolme yksityisen toimijan yksikköä tai muuta yksikköä.

Koulutuspaikkakyselyn kestomenestyjille jaetaan tunnustus Lääkäripäivien mediatilaisuuden yhteydessä 25.1. Helsingissä. Palkittavien yksikköjen lista on liitteenä.

 

 Koulutuspaikkakysely

Koulutuspaikkakysely on Nuorten Lääkärien yhdistyksen ja Lääkäriliiton yhteistyössä toteuttama suomalaisten erikoistuvien lääkäreiden koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Sen tavoitteena on kerätä kansallisesti tietoja erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja arvioida niiden laatua. Kyselyssä tarkastellaan mm. perehdytyksen ja ohjauksen toimivuutta, työoloja ja työn kuormittavuutta. Tulosten pohjalta tehdään Viiden tähden Koulutuspaikka -listaus ja tuloksia käytetään osana koulutuksen kehittämistyötä. Tuloksien toivotaan motivoivan työnantajia uudistuksiin ja työolojen kehittämiseen. 

Vuonna 2022 kyselyn toteuttamiseen varatut resurssit käytettiin viisivuotiskatsauksen koostamiseen. Analyyseissa käytettiin koulutuspaikkakyselyn tuloksia vuosilta 2017–2021. Kysely toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2023.

 

Lisätietoja

Riku Metsälä, pj. Nuorten Lääkärien Yhdistys, puh. 040 967 7393, riku.metsala@nly.fi

Peppiina Saastamoinen, tutkija, Lääkäriliitto, puh. 040 506 9190, peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi

Takaisin