Neuvottele oma palkkasi ja muut työehtosi

Yksityissektorilla työskentelevät lääkärit saavat yleensä korkeampaa palkkaa kuin julkisen sektorin lääkärit. Yksityissektorilla lääkäreillä ei ole omaa työehtosopimusta. Työehtoihin voi siis vaikuttaa itse.

Työehtosopimukset eivät koske suurinta osaa yksityisen työnantajan palveluksessa olevista lääkäreistä. Heidän työsuhteen ehtonsa perustuvat lainsäädäntöön ja henkilökohtaisiin sopimuksiin. Muut ehdot kuin palkkaus voivat perustua myös esimerkiksi muita toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen.

Yksityissektorilla lääkäri voi siis sopia työnantajan kanssa siitä, että työsuhteen yleiset ehdot määräytyvät esimerkiksi lääkärisopimuksen tai terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan.  Joka tapauksessa työsuhdetta solmittaessa kannattaa selvittää ainakin

 • Minkä mukaan sovitaan? Noudatetaanko työpaikassa työ- tai virkaehtosopimusta vai toimitaanko vain työsopimuslain mukaan? Työsopimuslain mukaiset vähimmäisehdot ovat huomattavasti huonommat.

 • Työtehtävät ja työnkuva Tarkista, että nämä vastaavat sovittua ja ne on ilmaistu riittävän täsmällisesti.

 • Toimipaikka Sovi toimipaikasta / työn tekemisen paikasta sitovasti.

 • Kokonaispalkkaus Tarkista Lääkäriliiton sivuilta, että kokonaispalkkaus vastaa liiton suosituksia kohtuulliset työajat huomioiden.

 • Työaika Yksityisellä puolella ei ole päivystysvelvoitetta: tarkista, että et sitoudu yli- ja lisätöihin, päivystämään tai ilta-, yö- ja viikonlopputöihin sopimatta korvausta. Sovi myös työajan sijoittamisesta. Älä tee ns. nollatuntisopimusta (työskentelyaika esim. 0–38 h), jos et sitä itse toivo.

 • Lomat ja lomarahat Maksetaanko loma erillisenä korvauksena vai palkallisena lomana?

 • Kilpailukielto Älä suostu ilman painavaa syytä.

 • Koeaika Koeaika voi olla enintään 6 kuukautta ja määräaikaisissa palvelussuhteissa enintään puolet palvelusuhteen pituudesta.

 • Irtisanomisaika Yksityispuolella kirjauta sopimukseen, että se voidaan irtisanoa kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen. Julkisen puolen määräaikainen virkasuhde voidaan irtisanoa suoraan lain perusteella, vaikka asiasta ei olisi sovittu.

 • Selvitä mihin sitoudut Yksityissektorilla määräaikaisuus periaatteessa sitoo, jos siinä ei ole irtisanomisehtoa.

Huomioithan palkasta ja ehdoista sopiessasi, että yksityissektorin työsopimus ei yleensä sisällä kuntasektorille ominaisia työ- ja virkaehtosopimuksen (TES) tarjoamia etuja, joiden arvo voi olla jopa 10-20 %. Näistä on kuitenkin mahdollista sopia erikseen. Joka tapauksessa puuttuvien etujen arvo on syytä huomioida palkkapyynnössä.

Esimerkki TES-etujen arvosta, kun lääkärin varsinainen palkka lisineen on 6 600 euroa

 • Loma-oikeudet Pisimmän 38 arkipäivän (ma-pe) lomaoikeuden rahallinen arvo on kuukausipalkaksi muunnettuna 336 euroa.
 • Lomaraha Laki ei tunne lomarahaa. TES:ssa täyden lomarahan arvo on kuukausipalkaksi muunnettuna 396 euroa.
 • Lomakorvaus Mikäli tuntipalkkaisella työntekijällä loma on palkaton ja maksetaan palkkaa sisällytettynä lomakorvauksena, on menetetyn loman arvo 759 euroa.    
 • Sairausajan palkka Laki tuntee sairausajan palkan vain yhdeksään päivään asti. Jos työntekijälle sattuisi esimerkiksi 60 päivää kestävä sairausloma, palkkaa saisi Kelan sairauspäivärahan vähentämisen jälkeen enemmän 7 729 euroa.
 • Työaika TES:ssä työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaikalaissa se on 40 tuntia.  Myös joustava ruokailu on työehtosopimukseen perustuva oikeus. Työaikaeron arvo kuukausipalkassa on 302 euroa.
 • Perhevapaat Äitiysvapaan ensimmäiseltä 72 arkipäivältä lääkäri saa TES:n perusteella täyden palkan. Ero Kelan etuuksiin on 6 227 euroa.

Palkasta sovitaan yksilöllisesti. Koska yksityisen sektorin palkkataso on korkeampi kuin julkisen, sovittavan palkan pitää vastata vähintään julkisella sektorilla vastaavanlaisissa tehtävissä toimivien lääkärien kokonaisansioita.

Lääkärin tulee sopia myös niistä perusteista, joiden mukaan hänen palkkaansa jatkossa tarkistetaan. Palkkakehitys voidaan sitoa esimerkiksi työpaikan yleiseen palkkakehitykseen tai työterveyslääkäreiden palkkausta koskevaan Lääkäriliiton suositukseen.

Lääkäriliiton palkkasuositukset

Olemme antaneet palkkasuositukset työsopimussuhteessa työskenteleville työterveyslääkäreille, yksityisen sektorin palveluksessa oleville laboratoriolääkäreille, ulkopuolisille päivystäjille ja tuntipalkkaisille lääkäreille.

Liiton palkkasuositukset

Työvoimanvuokrausyritykset

Myöskään vuokralääkäreillä ei ole omaa työehtosopimusta. Vuokralääkärin palkka ja muut keskeiset työehdot määräytyvät siis yksilöllisesti. Niiden on kuitenkin vastattava vähintään työskentelypaikan (kunnan tai valtion) yleisesti soveltamia sopimuksia ja käytäntöjä. Esimerkiksi terveyskeskuksessa työskentelevän vuokralääkärin työehtojen on vastattava vähintään Lääkärisopimusta.

Työehdoista lääkärin kannattaa sopia yksityiskohtaisesti ennen työn vastaanottamista. Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisesti.

Neuvottele palkastasi ja työehdoistasi

Lääkärien viime vuosien myönteinen ansiokehitys perustuu paljolti siihen, että palkoista neuvotellaan ja sovitaan viime kädessä paikallisella tasolla. Lääkärit ovat oppineet neuvottelemaan palkastaan ja kilpailuttamaan itsensä ottamalla huomioon myös kysynnän ja tarjonnan suomat mahdollisuudet.

Kun tehtäväsi muuttuvat vaativammiksi tai saat uusia lisävastuita, muista ottaa esiin kysymys niiden huomioimisesta palkkauksessa ennen kuin ryhdyt hoitamaan uusia tehtäviä. Luottamusmieheltä saat tarvittaessa neuvoja ja taustatukea työnantajan kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Palkkaneuvottelut voidaan aloittaa käymällä läpi työtehtäväsi yhdessä työnantajan edustajan kanssa. On tärkeää, että esimies tiedostaa työpanoksesi merkityksen. Valmistaudu kirjallisesti esittelemään työtehtäväsi esimerkiksi seuraavasti:

 • Tee luettelo työtehtävistäsi alkaen niistä, jotka ovat työyksikön toiminnalle tärkeimmät.
 • Esittele yksityiskohtaisesti sinulle kaavaillut uudet tehtävät tai vastuut.
 • Analysoi, mitä vaatimuksia työtehtäväsi edellyttävät. Kuinka suuri on vastuusi? Mikä on työsi vaikeusaste? Mitä erityistaitoja työsi edellyttää? Kuinka suurta kokemusta siinä vaaditaan? Onko sinun tehtävilläsi erityisen suuri merkitys sairaalan tai terveyskeskuksen toiminnalle? Oletko organisaation avainhenkilö?
 • Arvioi, kuinka hyvin selviät tehtävistäsi. Ovatko tuloksesi olleet hyvät päättyneen vuoden aikana? Arvioi johtamistaitosi, idearikkautesi ja yhteistyökykysi. Mieti, millä tavoin työsuorituksiasi voidaan mitata.
 • Arvioi työsuorituksiasi suhteessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa noudatettuun palkkapolitiikkaan. Mikä on asemasi verrattuna kollegoihisi? Tutustu palkkatilastoihin ja arvioi palkkauksellinen asemasi myös valtakunnallisesti. Palkkavertailu käy Palkkatohtorissa osoitteessa www.laakariliitto.fi > Tutkimukset ja julkaisut > Ansiot.
 • Esittele, miten mahdollinen lisäkoulutus parantaa työssä suoriutumistasi.
 • Tee ehdotus, millä tavoin voit lisätä työpanostasi saavuttaaksesi vieläkin parempia tuloksia. Tarvitaanko lisäpalkan ohella myös esimerkiksi koulutusta tai muutoksia toimenkuvaan?
 • Kirjoita edellä olevasta yhteenveto ja ota se mukaan palkkaneuvotteluihin.

Palkkatietoa

Kirjautumalla jäsentunnuksilla löydät tarkempaa tietoa yksityissektorin ja työterveyshuollon lääkärien palkoista.

Siirry sivulle Palkka ja ansiot.

Takaisin