Terveyskeskuksissa työskentelevät lääkärit

Suurin osa terveyskeskusten lääkäreistä saa palkkansa suoraan kunnalta. Heihin sovelletaan kunnallisen Lääkärisopimuksen määräyksiä. Monissa terveyskeskuksissa voi työskennellä myös työvoimaa vuokraavien yritysten kautta.

Terveyskeskuksissa työskentelevillä lääkäreillä vaihtelu säännöllisen työajan ansioissa on suurta johtuen mm. paikallisista olosuhteista ja isoista eroista suoritteiden osuudessa. Erityisesti uran alkuvaiheessa on palkkaus monissa terveyskeskuksissa parempi kuin sairaalassa.

Valvomme terveyskeskuslääkärien etuja myös vaikuttamalla terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen ja lainsäädäntöön. Terveyskeskuksissa työskentelevien lääkäreiden edunvalvonta on usein myös vaikuttamista siihen, että lääkäreiden työmäärä on kohtuullinen ja työhyvinvointi kunnossa.

Palkkatohtori-palvelun avulla voit verrata omaa palkkaasi vastaavissa tehtävissä terveyskeskuksessa työskentelevän lääkärin palkkaukseen. Tutkijamme seuraavat terveyskeskuslääkärien ansioiden kehittymistä. Lisätietoja palkka-asioista löytyy täältä.

Palkkaus perustuu Lääkärisopimukseen

Olemme neuvotelleet KT:n (Kuntatyönantajat) kanssa Lääkärisopimuksen, jossa on sovittu kuntasektorilla työskentelevien lääkärien palkkauksesta, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Terveyskeskusten lääkäreitä koskevat määräykset ovat sopimuksen yleisessä osassa ja liitteessä 1. Monissa kunnissa on tehty Lääkärisopimuksesta poikkeavia paikallisia virkaehtosopimuksia, joiden neuvottelemisessa olemme myös olleet mukana.

Lääkärisopimus 2018-2019

Lääkärisopimusta koskeva yleiskirje 3/2018

Tavoitteenamme on kehittää Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmiä entistä kannustavammiksi ja paremmin ammatin vaativuutta vastaaviksi. Lääkärisopimus määrittelee palkkauksen vähimmäistason ja mahdollistaa palkkojen liukumisen ylöspäin työpaikkakohtaisesti.  

Palkkauspilotit kokeilussa

Työpaikoilla sopimuksen käytännön soveltamisesta ja paikallisten järjestelyerien käytöstä neuvottelevat Lääkäriliiton kouluttamat luottamusmiehet. Jos palkkauksessasi tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa on kysyttävää, luottamusmies on lähin edunvalvojasi. Liiton lakimiehet auttavat hankalissa asioissa.

Omalääkäreillä henkilökohtainen vastuuväestö

Omalääkärimääräyksiä ei enää löydy Lääkärisopimuksesta, mutta järjestelmää on mahdollista soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimantuloon saakka. Omalääkärille eli väestövastuulääkärille on määrätty henkilökohtainen vastuuväestö, jonka perusterveydenhuollon palveluista hän vastaa. Väestövastuulääkärin säännöllistä työaikaa ei ole määritelty. Omalääkärin palkkaus muodostuu varsinaisesta palkasta sekä suoriteperusteisista korvauksista, joita ovat käynti- ja toimenpidepalkkiot. Varsinaisen palkan osia ovat mm.

  • tehtäväkohtainen palkka
  • väestöosa
  • työkokemuslisä
  • henkilökohtainen lisä ja
  • määrävuosilisä. 

Päivystystyöstä maksetaan päivystyksen peruskorvaus sekä toimenpidepalkkiot. Päivystyksen peruskorvaus on mahdollista saada myös vapaa-aikana. Päivystysajalta ei 1.1.2015 lukien makseta enää käyntipalkkioita, kun sairaalan ja terveyskeskuksen päivystyskorvaukset muuttuivat keskenään samoiksi.

Muut kuin omalääkäreinä toimivat terveyskeskuslääkärit

Terveyskeskuksessa työskentelevien ei-omalääkärien työaika on 38 t 15 minuuttia viikossa. Palkkaus muodostuu varsinaisesta palkasta sekä toimenpide- ja käyntipalkkioista. Varsinaisen palkan osia ovat mm.

  • tehtäväkohtainen palkka
  • työkokemuslisä
  • henkilökohtainen lisä ja
  • määrävuosilisä.

Säännöllisen työajan lisäksi tehtävästä kliinisestä lisätyöstä maksetaan käynti- ja toimenpidepalkkiot. Päivystystyöstä maksetaan päivystyksen peruskorvaus sekä toimenpidepalkkiot. Päivystyksen peruskorvaus on mahdollista saada myös vapaa-aikana. Päivystysajalta ei 1.1.2015 lukien makseta enää käyntipalkkioita, kun sairaalan ja terveyskeskuksen päivystyskorvaukset muuttuivat keskenään samoiksi.

Paikalliset sopimukset yleisiä

Monissa kunnissa on tehty paikallisia sopimuksia, jotka ovat tasoltaan valtakunnallista Lääkärisopimusta parempia. Suurimmassa osassa sopimuksista Lääkärisopimuksen rakenteeseen ei ole puututtu, mutta joltain osin on sovittu noudatettavaksi Lääkärisopimusta parempia käytäntöjä.  Näitä sopimuksia neuvottelevat Lääkäriliiton luottamusmiehet yhteistyössä liiton henkilökunnan kanssa.

Osa paikallisista sopimuksista poikkeaa myös rakenteeltaan Lääkärisopimuksesta. Esimerkiksi Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun paikallisissa sopimuksissa muodostuu lääkärien ansioista suurempi osa suoriteperusteisista korvauksista kuin valtakunnallisessa sopimuksessa. Näissä sopimuksissa on sovittu käynti- ja toimenpidepalkkioista eri tavalla kuin Lääkärisopimuksessa. Nämäkin sopimukset on neuvoteltu Lääkäriliiton valvonnassa, ja sopimukset on hyväksytetty Lääkäriliitossa. Kun neuvottelet uudesta työpaikasta, ota selvää millaista paikallista sopimusta kyseisessä kunnassa noudatetaan. Paikallisista sopimuksista saa parhaiten tietoa lääkäriluottamusmieheltä.

KVTES vaikuttaa työsuhteen ehtoihin

Kunnalla työskenteleviin terveyskeskuslääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös osia kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta.  KVTES:sta löytyvät mm. palkallisten poissaolojen kuten vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lääkäreitä koskevista asioista neuvottelemme yhdesä muiden akavalaisten liittojen kanssa.

KVTES 2018-2019 on valmisteilla. Yleiskirje 1/2018.

Johtavat lääkärit

Terveyskeskusten johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia viranhaltijoita, vaikka Lääkärisopimuksen määräykset koskevat heitä muuten kuin palkkauksen osalta.  Tavoitteena on, että johtavien lääkärien palkkaus on oikeassa suhteessa paitsi työtehtävien vaativuuteen ja määrään sekä työtuloksiin, myös oikeassa suhteessa alaisten palkkaan.

Muualla kuin Lääkärisopimuksen soveltamispiirissä työskentelevien hallintolääkärien edunvalvonnasta voit lukea lisää täältä.

Töissä terveyskeskuksessa, mutta ei kuntatyönantajalla

Terveyskeskuksessa vuokralääkäriyrityksen kautta työskentelevä lääkäri on työsuhteessa yksityiseen yritykseen, ei kuntaan. Tällöin lääkäri tekee itse työsopimuksen yrityksen kanssa sopien työajoista, palkasta ja muista työsuhteen ehdoista.

Työsopimuslain määräyksen mukaan työvoimaa vuokraavan yrityksen käyttämien työsuhteen ehtojen on oltava terveyskeskuksessa työskentelyn ajan vähintään samat kuin suoraan kuntaan palvelussuhteessa olevilla lääkäreillä. Näin ollen työsuhteen keskeiset ehdot määräytyvät Lääkärisopimuksen ja KVTES:n perusteella.  Jos et ole varma, onko työsopimuksesi sisältö asianmukainen, ota yhteyttä lakimiehiimme. Yksityisellä sektorilla ei ole työehtosopimukseen perustuvaa luottamusmiesjärjestelmää, mutta työpaikalla voi olla työsopimuslain perusteella valittu luottamusvaltuutettu. Lue lisää

Lisätietoja yksityislääkäriä koskevissa edunvalvonta-asioissa saat täältä.

Takaisin