Terveyskeskuksissa työskentelevät lääkärit

Terveyskeskuksissa työskentelee noin 4000 lääkäriä. Heihin sovelletaan kunnallisen Lääkärisopimuksen määräyksiä. Sen myötä sovellettavaksi tulee pääosin muiden kuin palkkojen ja työajan osalta KVTES ja usein myös paikalliset sopimukset.

Terveyskeskuksissa työskentelevillä lääkäreillä vaihtelu säännöllisen työajan ansioissa on suurta johtuen mm. paikallisista olosuhteista ja isoista eroista suoritteiden osuudessa. Erityisesti uran alkuvaiheessa on palkkaus monissa terveyskeskuksissa parempi kuin sairaalassa.

Suurin osa terveyskeskusten lääkäreistä saa palkkansa suoraan kunnalta. Monissa terveyskeskuksissa voi työskennellä myös työvoimaa vuokraavien yritysten kautta, joiden tulee noudattaa vähintään samoja ehtoja kuin, mitkä velvoittavat kunnallista työnantajaa. Terveyskeskusten kokonaisulkoistusten myötä työnantajana on yksityisen terveyspalvelualan yritys. Lähtökohtaisesti Lääkärisopimus ei velvoita yksityistä työnantajaa, ellei niin erikseen ole sovittu, vaan ehdot määräytyvät työlainsäädännön ja työsopimuksen mukaan. Lue lisää täältä.

Palkkaa ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan edunvalvonnan lisäksi valvomme terveyskeskuslääkärien etuja myös vaikuttamalla terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen ja lainsäädäntöön. Terveyskeskuksissa työskentelevien lääkäreiden edunvalvonta on usein myös vaikuttamista siihen, että lääkäreiden työmäärä on kohtuullinen ja työhyvinvointi kunnossa.

Palkkatohtori-palvelun avulla voit verrata omaa palkkaasi vastaavissa tehtävissä terveyskeskuksessa työskentelevän lääkärin palkkaukseen. Tutkijamme seuraavat terveyskeskuslääkärien ansioiden kehittymistä. Lisätietoja palkka-asioista löytyy täältä.

Lääkärisopimus

Työpaikoilla sopimuksen käytännön soveltamisesta ja mm. paikallisten järjestelyerien käytöstä neuvottelevat Lääkäriliiton kouluttamat luottamusmiehet. Jos palkkauksessasi tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa on kysyttävää, luottamusmies on lähin edunvalvojasi. Liiton lakimiehet auttavat hankalissa asioissa.

Terveyskeskuslääkärien työaika ja palkkaus

Terveyskeskuksessa työskentelevien lääkärien työaika on 38 t 15 minuuttia viikossa. Palkkaus muodostuu varsinaisesta palkasta sekä toimenpide- ja käyntipalkkioista. Varsinaisen palkan osia ovat tehtäväkohtainen palkka ja työkokemuslisä sekä mahdollinen henkilökohtainen lisä ym.

Paikalliset sopimukset yleisiä

Monissa kunnissa on tehty paikallisia sopimuksia, jotka ovat tasoltaan valtakunnallista Lääkärisopimusta parempia. Tarkoituksena niissä on huomioida valtakunnallista sopimusta paremmin paikalliset olosuhteet ja tarpeet. Suurimmassa osassa sopimuksista Lääkärisopimuksen rakenteeseen ei ole puututtu, mutta joltain osin on sovittu noudatettavaksi Lääkärisopimusta parempia käytäntöjä.  Näitä sopimuksia neuvottelevat Lääkäriliiton luottamusmiehet liiton avustamina.

Osa paikallisista sopimuksista poikkeaa myös rakenteeltaan Lääkärisopimuksesta. Esimerkiksi isojen kaupunkien paikallisissa sopimuksissa muodostuu lääkärien ansioista suurempi osa suoriteperusteisista korvauksista kuin valtakunnallisessa sopimuksessa. Näissä sopimuksissa on sovittu käynti- ja toimenpidepalkkioista eri tavalla kuin Lääkärisopimuksessa. Nämäkin sopimukset on neuvoteltu Lääkäriliiton valvonnassa, ja sopimukset on hyväksytetty Lääkäriliitossa. Kun neuvottelet uudesta työpaikasta, ota selvää millaista paikallista sopimusta kyseisessä kunnassa noudatetaan. Paikallisista sopimuksista saa parhaiten tietoa lääkäriluottamusmieheltä.

KVTES vaikuttaa työsuhteen ehtoihin

Kunnalla työskenteleviin terveyskeskuslääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös osia kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta.  KVTES:sta löytyvät mm. palkallisten poissaolojen kuten vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lääkäreitä koskevista asioista neuvottelemme yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa.

Johtavat lääkärit

Terveyskeskusten johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia viranhaltijoita, vaikka Lääkärisopimuksen määräykset koskevat heitä muuten kuin palkkauksen osalta.  Tavoitteena on, että johtavien lääkärien palkkaus on oikeassa suhteessa paitsi työtehtävien vaativuuteen ja määrään sekä työtuloksiin, myös oikeassa suhteessa alaisten palkkaan.

Takaisin