Sairaaloissa työskentelevät lääkärit

Erikoissairaanhoidossa lääkärien ansiot kasvavat pätevyyden ja osaamisen lisääntyessä. Päiväaikaisten ansioiden vaihtelu on vähäisempää kuin terveyskeskuksissa. Monella erikoisalalla merkittävä osuus palkasta ansaitaan päivystysaikana.

Tavoitteena riittävä ansiotaso normaalillakin työajalla

Sairaaloissa säännöllisen työajan ansioiden vaihtelu on pienempää kuin terveyskeskuksissa. Sairaalalääkärien ansioita on saatu parannettua paikallisilla ratkaisuilla erityisesti yliopistosairaaloiden ulkopuolella.

Sairaalalääkärien kokonaisansiot vaihtelevat lähinnä päivystystyön määrän vuoksi. Päivystystyö on muuttunut raskaammaksi, minkä vuoksi liiton tavoitteena on kehittää palkkaus- ja päivystysjärjestelmiä vastaamaan paremmin muuttuneita olosuhteita. Lääkärin tulee päästä riittävään ansiotasoon myös normaalilla työajalla.

Palkkauspilotit kokeilussa

Palkkatohtori-palvelulla voit verrata omaa ansiotasoasi muiden vastaavassa tehtävässä sairaaloissa toimivien lääkärien palkkaukseen. Lisätietoja palkka-asioista löytyy täältä.

Lääkärisopimus

Kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä sairaaloissa noudatetaan Lääkärisopimusta. Sen lisäksi sovelletaan KVTES:n määräyksiä esim. vuosilomien ja perhevapaiden osalta.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä tehtäväkohtaisten palkkojen määräytymisperusteet ovat selkeästi Lääkärisopimuksen vähimmäispalkkoja parempia. Sairaalalääkärien säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa/työaikajaksossa.

Kunkin sairaalan lääkäriluottamusmies tietää yleensä parhaiten sairaaloittain sovituista Lääkärisopimuksen soveltamisista. Tarvittaessa voit kysyä sopimuksiin liittyvistä asioista lakimiehiltämme.

Lääkärisopimuksen sairaalalääkäreitä koskevat määräykset

Lääkärisopimuksen liitteessä 3 on määritelty sairaalalääkärien vähimmäispalkat virkanimikkeittäin. Opiskelijoille on oma vähimmäispalkka. Laillistetuille lääkäreille on sopimuksessa kaksi hinnoitteluporrasta, joista korkeampaa noudatetaan silloin kun lääkäri on toiminut vähintään kolme vuotta laillistetun lääkärin tehtävissä.

Sairaalalääkärin tehtäväkohtainen palkka määritetään hänen tehtäviensä vaativuuden mukaan. Tehtäväkohtainen palkka voi nousta paljonkin sopimuksen vähimmäispalkkaa korkeammaksi. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan mm. henkilökohtaista lisää ja työkokemuslisää. Lisäksi maksetaan todistus- ja lausuntopalkkioita.

Päivystys virkavelvollisuutena

Päivystys kuuluu lääkärin virkavelvollisuuksiin. Lääkärisopimuksen yleisestä osasta löytyy päivystystä koskevia määräyksiä (mm. päivystyksen määritelmä, päivystysmuodot, päivystysvelvollisuus, päivystyssidonnaisuuden rajoitus ja päivystäjän matkakulujen korvaaminen). Päivystyskorvaukset muuttuivat 1.1.2015 lukien.

Työpaikkapäivystyksellä tarkoitetaan päivystystä, jota lääkäri on määrätty suorittamaan työpaikalla. Kultakin työpaikkapäivystyksen tunnilta maksetaan lääkärisopimuksen 16 § 1 momentin taulukon mukaisella kertoimella korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaavasti korotettu vapaa-aika. Kerroin vaihtelee välillä 1,75-3. Työpaikkapäivystystä seuraava työpäivä suunnitellaan lähtökohtaisesti vapaaksi joko kokonaan tai osittain päivystyksen vapaa-aikakorvausta hyväksi käyttäen.

Vapaamuotoisella päivystyksellä (puhelinpäivystyksellä) tarkoitetaan muualla kuin päivystyspisteessä tapahtuvaa varallaoloa. Vapaamuotoisen päivystyksen varallaolosta maksetaan koko päivystysvuoron ajalta rahakorvaus, joka lasketaan lääkärin korottamattomasta tuntipalkasta, tai annetaan vastaava vapaa-aika. Korvausprosentti vaihtelee vaaditun valmiusajan ja viikonpäivän mukaan 19-36 prosentin välillä. Vapaamuotoisen päivystyksen aikana tehdystä aktiivityöstä maksetaan korvaus kuten työpaikkapäivystyksestä.

Lääkäriopettajien sivuvirat

Yliopisto-opettajina toimivilla lääkäreillä on yliopistollisessa sairaalassa sivuvirat, joiden palvelussuhteen ehdot määritellään lääkärisopimuksessa. Sivuvirassa olevalla erikoislääkärillä sivuviran tehtäväkohtainen palkka on vähintään 30 prosenttia vastaavan erikoislääkärin peruspalkasta, ja erikoistuvan lääkärin palkka 20 prosenttia vastaavasta erikoistuvan lääkärin peruspalkasta. Päivystyskorvauksien laskemisessa käytetään kokoaikaisen sairaalalääkärin varsinaista palkkaa.

Sivuviranhaltijan työaikaa ei ole määritelty Lääkärisopimuksessa, mutta käytännössä kliinisen työn määrä on keskimäärin 10-12 tuntia viikossa.

Takaisin