Lääkärin etiikka

Lukijalle

Lääkärin etiikka -kirjan seitsemättä painosta on uudistettu monin tavoin. Kaikki tekstit on käyty läpi ja päivitetty. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset on otettu huomioon ja juridiikan esittelyä lisätty. Vaikka laki ja etiikka ovat eri asioita, on lainsäädännön tunteminen välttämätöntä eettisesti hyvälle päätöksenteolle. Merkittävin uudistus on kirjan laajentaminen hammaslääkärin etiikkaan. Erot hammaslääkärin ja lääkärin etiikassa tai lainsäädännössä ovat pieniä, ja kirjan tekstit on pyritty kirjoittamaan yhtä hyvin lääkäri- kuin hammaslääkärilukijalle. Lisäksi kirjassa on kokonaan uusi luku, jossa käsitellään erityisesti suun terveydenhuollossa kohdattavia eettisiä kysymyksiä. Tapauskuvauksia on lisätty havainnollistamaan eettisten kysymysten käytännön merkityksiä. Lääkäriliiton ohjeet ja etiikkaa käsittelevät julistukset on lääkärin valaa lukuun ottamatta jätetty pois, koska ne ovat helposti löydettävissä internetistä. Entisellään on kirjan jakautuminen kahdenlaisiin teksteihin: alun filosofisiin asiantuntija-artikkeleihin ja suurimman osan kirjaa kattaviin Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanottoihin. 

Kirjan toimituskuntana on toiminut Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on vuonna 2011 laajentunut ja kattaa edustajat Suomen Lääkäriliitosta, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimista, Finska Läkaresällskapetista ja Suomen Hammaslääkäriliitosta. Kirjan laatimisessa on ollut pyyteettömästi mukana laaja joukko maamme eturivin asiantuntijoita, jotka ovat laatineet pohjatekstit aiempaa painosta hyödyntäen. Kaikki tekstit ja kannanotot on käyty läpi yksityiskohtaisesti ja hyväksytty neuvottelukunnassa – usein monien versioiden ja pitkän pohdinnan jälkeen. Suurin kiitos kuuluukin asiantuntijoille ja neuvottelukunnalle, jotka ovat mahdollistaneet kirjan valmistumisen. 

Kirjan tavoitteena on antaa työkaluja lääkärin päätöksentekoon ja kuvata eettisesti perusteltuja ratkaisumalleja. Tavoitteena on esittää selkeä, perusteltu ja lääkäriprofession yhteinen näkemys siitä, miten lääkärin etiikan perusperiaatteet soveltuvat suomalaisen terveydenhuollon todellisuuteen. Tavoitteena on tukea lääkäriä eettisesti haastavissa valintatilanteissa. Päämääränä on ajassa ja käytännön elämässä kiinni oleva ammattietiikka, joka auttaa meitä arvostamaan työmme merkityksellisyyttä ja hoitamaan tehtävämme hyvin. 

Helsingissä 20.1.2013

Samuli Saarni
päätoimittaja

© Suomen Lääkäriliitto