Työolot ja hyvinvointi

Tutkimme lääkärien työhyvinvointia ja keinoja lääkärien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lääkärin työolot ja terveys 2024 tutkimus

Lääkärin työolot ja terveys 2024 tutkimus käynnistyi 23.4. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lääkärien työolojen, työhyvinvoinnin ja terveyden nykytilaa ja mahdollisia muutoksia suhteessa aiempaan. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2019, juuri ennen covid-19 pandemiaa. Tuon tutkimuksen jälkeen on tapahtunut myös hyvinvointialueuudistus. Nyt kerättävän aineiston avulla pääsemme tarkastelemaan mihin suuntaan työolot ja työhyvinvointi on kehittynyt. Tuloksia käytetään liiton edunvalvonnassa. Vaikuttaminen lääkärien laadukkaiden työolosuhteiden toteutumiseen on yksi liiton strategisia painopistealueita.

Tietoa tutkimukseen osallistuville

Tietosuojaseloste

 

Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen tuloksia

Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimus tehtiin syksyllä 2019 yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimukseen vastasi 4 448 lääkäriä. Tutkimukseen sisältyy satunnaisotoksen lisäksi pitkittäistutkimukseen kuuluva joukko.

Tutkimus selvitti mm. lääkärien työolosuhteita, kuormitus- ja voimavaratekijöitä, työuupumusta, stressiä, terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä. Lisäksi muita aiheita olivat mm. työpaikkaväkivalta ja lääkärien kokemukset syrjinnästä.


Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -tutkimus

Tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä­palveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0) hankekokonaisuutta, jossa arvioidaan tietojärjestelmiä mm. lääkärien, hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden toimesta. Edelliset vastaavat tiedonkeruut toteutettiin vuosina 2010, 2014 ja 2017.

Lääkärien arvioissa potilastietojärjestelmistä on nähtävissä myönteistä kehitystä, vaikkakin kokonaisarvosana on laskenut verrattuna vuoden 2017 tuloksiin. Kokonaisarvosanan lasku johtuu pääasiallisesti tutkimuksessa ensimmäistä kertaa mukana olevasta Apotti järjestelmästä.

Kanta palvelujen käyttö on yleistynyt, järjestelmien vakaus ja reagointinopeus ovat parantuneet, kuten myös rutiinitehtävien suorittamisen sujuvuus. Myös tiedonkulku lääkärin ja potilaan välillä on parantunut. Vaikka myönteistä kehitystä on nähtävistä, ollaan monien osa alueiden kohdalla vielä varsin kaukana hyvästä toimivuudesta. Lisäksi järjestelmien välillä on suuria keskinäisiä eroja ennakkotuloksissa tarkastelluilla osa-alueilla. Tuloksia (pdf) / THL:n sivuilla

Artikkeleita aikaisempien vuosien tutkimuksista


Päivystyskyselyn tuloksia

Lääkäriliitto toteutti syksyllä 2021 sähköisen kyselyn päivystäville lääkäreille. Kyselyllä kerättiin ajantasaista tietoa päivystysjärjestelyistä ja lääkärien päivystystä koskevista mielipiteistä. Kyselyyn vastasi yli 2000 lääkäriä. Oheiset tulokset koskevat sairaaloiden päivystäviä lääkäreitä (n=1871). Kyselyn tulokset osoittavat, että päivystyskysymyksissä on suuria eroja eri lääkäriryhmien välillä. Esimerkiksi eri erikoisaloilla ajatellaan eri tavoin siitä, mikä olisi sopivin päivystyssvuoron pituus. 


Lääkäriliiton verkkoaivoriihen tuloksia

Lääkäriliiton jäsenet pohtivat verkkoaivoriihessä lääkärintyön muuttumista ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 000 jäsentä.


Muita lääkärien työoloja ja hyvinvointia käsitteleviä tutkimusartikkeleita

Takaisin