Työolot ja hyvinvointi

Tutkimme lääkärien työhyvinvointia ja keinoja lääkärien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uutta: Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 tutkimus käynnistyy 28.1.2021

Tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä­palveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0) hankekokonaisuutta, jossa arvioidaan tietojärjestelmiä mm. lääkärien, hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden toimesta.

Lääkärin työolot ja terveys 2019 tutkimuksen tuloksia

Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimus tehtiin syksyllä 2019 yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimukseen vastasi 4 448 lääkäriä. Tutkimukseen sisältyy satunnaisotoksen lisäksi pitkittäistutkimukseen kuuluva joukko.

Tutkimus selvitti mm. lääkärien työolosuhteita, kuormitus- ja voimavaratekijöitä, työuupumusta, stressiä, terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä. Lisäksi muita aiheita olivat mm. työpaikkaväkivalta ja lääkärien kokemukset syrjinnästä.

 

Lääkärin työolot ja terveys 2015 -kyselytutkimuksen tuloksia

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos toteuttivat tutkimuksen lääkärien työolosuhteista, -kuormituksesta ja -hyvinvoinnista. Tutkimukseen vastasi yli 4000 lääkäriä. Osa vastanneista on ollut mukana jo edellisissä tutkimuksissa vuosina 2006 ja 2010.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä

Lääkärit ovat arvioineet potilastietojärjestelmiä uudessa seurantatutkimuksessa. Potilastietojärjestelmien nykytilaa, käytettävyyttä ja lääkärien käyttäjäkokemuksia kartoittavan kyselytutkimuksen tiedot kerättiin keväällä 2017. Vastaavat tutkimukset tehtiin vuosina 2010 ja 2014.

Tutkimusartikkelit

Tiedotteet

Muut materiaalit

Kyselylomake 2017

Questionnaire 2017

Lääkäriliiton verkkoaivoriihen tuloksia

Lääkäriliiton jäsenet pohtivat verkkoaivoriihessä lääkärintyön muuttumista ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 000 jäsentä.

Muita lääkärien työoloja ja hyvinvointia käsitteleviä tutkimusartikkeleita

Takaisin