Lausunto Kelan kuntoutusetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää esityksen valmistelua työryhmässä monipuolisena ja riittävänä. Kustannusvaikutukset on arvioitu riittävällä tarkkuudella.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin