Lausunto hallituksen esityksestä hallintolainkäyttölaiksi

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettua 39 d § ongelmallisena esitetyssä muodossaan. Kaikkia eri laeissa olevia salassapitoa koskevia säännöksiä pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti.


Lausunto hallituksen esityksestä hallintolainkäyttölaiksi (pdf)