Erikoislääkärikoulutuksen uudistus on kauan odotettu

Lääkäriliiton mielestä asetusluonnoksessa esitetyt tavoitteet erikoistumiskoulutukselle ovat pääpiirteissään oikeat ja riittävät.

On hyvä, että aikaperustaisesta erikoistumisesta ollaan siirtymässä vähitellen kohti osaamisperustaista mallia kansainvälisten esikuvien mukaan. Asetusluonnoksessa esitetyt väljennykset erikoistumisen ajalliseen kestoon ovat siten hyvin perusteltuja. Esitetty viiden vuoden vähimmäispituus antaa tilaa osaamisperustaisuuteen siirtymiselle, ja toisaalta yliopistot voivat erikoisalakohtaisesti määritellä muunkin pituuden tai jättää sen kokonaan määrittelemättä.

Yliopistojen ja palvelujärjestelmän tiivis yhteistyö mielekkäiden koulutusväylien luomisessa on jatkossa edellytys erikoistumisuudistuksen onnistuneelle toteutukselle ja laadukkaalle, sisällöltään tasapainoiselle ja tarkoituksenmukaiselle erikoistumiskoulutukselle.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan kaikilta erikoistuvilta vaaditun terveyskeskusjakson pituudeksi 6 kuukautta on riittävä.

Lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (pdf)

 

Takaisin