Vuosilomiin muutoksia yksityisellä sektorilla

Eduskunta on hyväksynyt 9.3.2016 vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Muutoksella palautettiin myös vuosiloman siirtämiseen omavastuuaika tilanteessa, jossa työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana.

Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kuitenkin kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Muutoksesta huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan neljän viikon vuosiloma, mikäli vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Muutoksen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille.

Perhevapaalta kertyvä loma vähenee. Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli yhteensä kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Vuosilomalain muutokset eivät tule sovellettaviksi kuntasektorilla. Tämä johtuu siitä, että sekä perhevapaan lomakertymän määräytymisestä että vuosilomalla sairastumisesta johtuvasta vuosiloman siirrosta on sovittu voimassaolevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Takaisin