Uudet työ- ja virkaehtosopimukset nostavat lääkärien palkkoja

Alkuvuonna 2011 solmittiin useita julkisen sektorin ja julkisesta sektorista riippuvia työ- ja virkaehtosopimuksia. Neuvottelun ja sopimisen kohteena olivat kaksivuotisen sopimuskauden jälkimmäisen vuoden palkankorotukset. Palkankorotusten taso asettui kahden prosentin paikkeille.

Kunta
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus sisältää kaikkia palkkoja korottavan yleiskorotuksen, paikallisesti kohdennettavan järjestelyerän ja kertaerän toukokuussa 2011. Kertaerän suuruus vaihtelee sopimusaloittain siten, että se on lääkärisopimuksessa korkein ja suuruudeltaan 250 euroa. Sopimuskausi päättyy 31.12.2011.

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien 1,38 %
Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaisia palkkoja, henkilökohtaisia lisiä, väestöosaa, yliopistosairaalan sivuviranhaltijan palkkiota, käynti- ja toimenpidepalkkiota sekä todistus- ja lausuntopalkkiota.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien 0,62 %
Paikallista erää kohdennetaan tuloksellisuuden edistämiseen, palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä palkkausjärjestelmän muuhun kehittämiseen korottamalla tehtäväkohtaisia palkkoja tai henkilökohtaisia lisiä. Kohdennuksesta on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa. Erimielisyystapauksessa työnantaja päättää kohdentamisesta.

Paikallinen järjestelyerä lasketaan järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta käyttäen mahdollisimman tavanomaista kuukautta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki palkat, euromääräiset lisät, työaikakorvaukset, päivystyskorvaukset sekä toimenpide- ja käyntipalkkiot. Lomarahoja ja tulospalkkioita ei huomioida palkkasummalaskennassa.

Kertaerä
Kertaerä maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä eli toukokuulta 2011 pitää maksaa palkkaa. Kertaerän maksaminen edellyttää myös keskeytymätöntä palvelussuhdetta 1.2.–1.5.2011. Erän suuruus lääkärisopimuksen piiriin kuuluvilla on 250 euroa, osa-aikaista työtä tekevillä osa-aikaisuuden suhteessa.

Yliopisto
Yliopistoja koskeva työehtosopimus sisältää yleiskorotuksen 1.4.2011 alkaen suuruudeltaan 1,2 % sekä järjestelyerän 1.5.2011 lukien, jonka suuruus on 0,9 % palkkasummasta. Järjestelyerä käytetään työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän vaativuusosion kehittämiseen ottamalla käyttöön vaativuuslisä, jonka suuruus on 50 % sovellettavan vaativuustason ja seuraavan vaativuustason välisestä erosta. Sopimuskausi päättyy 29.2.2012.

Valtio
Valtion sopimusjärjestelmään kuuluvia palkkoja korotettiin yleiskorotuksella helmikuussa 1,3 %. Paikallisesti kohdennettavaksi jää virastoerä 0,5 % ja tasa-arvoerä 0,2 % toukokuussa 2011, yhteensä 0,7 % palkkasummasta.

Valtiolla sovittiin myös työntekijöiden ja viranhaltijoiden aseman parantamisesta organisaatiomuutosten yhteydessä. Tehtävien mahdollisesti muuttuessa vähemmän vaativiksi palkkaus säilyy vähintään 24 kuukauden ajan ennallaan. Tänä aikana työnantajan tulee selvittää entisen vaativuustason mukaisten tehtävien mahdollisuutta. Sopimuskausi päättyy valtiolla kuluvan vuoden lopussa.

Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksessa yleiskorotus 1.3.2011 on 1 %:n suuruinen. Lisäksi 1.8.2011 toteutetaan 1 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä. Sopijaosapuolet neuvottelevat 30.4.2011 mennessä yhteiset soveltamisohjeet paikallisen erän jakamisesta.

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lääkärien palkkoja korotetaan toukokuussa 1,6 %:n yleiskorotuksella. Kohdennettavan erän suuruus on 0,4 % palkkasummasta.

Kela
Kelan lääkärien palkkoja korotettiin 1,3 %:n yleiskorotuksella 1.2.2011. Keskitetysti sovittiin lisäksi 0,5 %:n suuruisesta yleiskorotuksesta yli 10 tunnin viikkotyöajassa oleville kesäkuussa 2011. Kohdennettu erä 0,34 % maksetaan myös 1.6.2011 lukien.

Takaisin