Turvapaikanhakijalla on oikeus saada asianmukaista hoitoa

Pakolaisilla, turvapaikanhakijoilla ja paperittomilla on oikeus asianmukaiseen terveydenhoitoon. Lääkäriliiton kannanoton mukaan esim. taloudelliset syyt eivät saa olla hoidon esteenä.

Suomen Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt jo vuonna 2011 kannanoton pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta. Sen mukaan yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita yksinomaan kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät saa olla esteenä näihin henkilöryhmiin kuuluvien asianmukaiselle hoidolle. Lääkärille pitää antaa asianmukaisesti aikaa ja riittävästi voimavaroja näiden potilaiden hoitoon sekä turvapaikkaa hakevien pakolaisten fyysisen ja henkisen tilan arvioimiseen heidän sitä tarvitessaan.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan

Suomen lain mukaan alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus saada samantasoiset terveyspalvelut kuin pysyvillä asukkailla. Täysi-ikäisillä turvapaikanhakijoilla on päivystyspalveluiden lisäksi oikeus muihin terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimiin terveyspalveluihin. Vastaanottokeskuksilla on velvollisuus järjestää nämä palvelut.

Lääkärin arvioidessa hoidon välttämättömyyttä tulee ottaa huomioon mm. henkilön terveydentila ja hänen Suomessa viettämänsä ajan pituus. Tällaisiin välttämättömiksi katsottaviin palveluihin voidaan katsoa kuuluvan mm. äitiysneuvolapalvelut ja välttämätön kroonisten sairauksien hoito.

Lisätietoa:

terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi, puh. 044 563 0556

Takaisin