Tietojärjestelmien puutteet riski potilaille

Lääkäriliiton eHealth-valiokunta on huolissaan potilastietojärjestelmien puutteiden aiheuttamista hai-toista potilaiden hoidossa ja sen suunnittelussa. Peruspalveluministeri Paula Risikko on julkisuudessa edellyttänyt hoitosuunnitelman laatimista kaikille pitkäaikaissairaille potilaille vuoden 2011 loppuun mennessä. Liitto pitää hoitosuunnitelmien laatimista erittäin perusteltuna, mutta muistuttaa, että hoito-suunnitelma nykyaikaisessa merkityksessä on enemmän kuin pelkkä paperi tai teksti sähköisessä sairauskertomuksessa.

eHealth-valiokunta korostaa, että hoitosuunnitelmasta on hyötyä vasta, kun se on terveydenhuollon tietojärjestelmän ydin, jonka ympärille rakentuu potilaan tilan, lääkityksen ja hoitovasteen seuranta. Tällöin pitkäaikaissairaat ja riskiryhmiin kuuluvat potilaat saavat esimerkiksi automaattisesti kutsun tarvitsemiinsa tutkimuksiin ja heidän terveydentilansa muutoksiin voidaan reagoida ajoissa.

Potilastietojärjestelmien sisällöllisellä ja toiminnallisella uusimisella on kiire. Työikäisiä potilaita ja vanhuksia menehtyy päivittäin sairauksiin, jotka kunnollisen tunnistamis- ja seurantajärjestelmien puuttuessa jäävät ilman hoitoa.

Hoitosuunnitelmien tulee olla keskeisessä asemassa myös terveydenhuollon kansallisessa tietoarkistossa (KanTa), johon kootaan kaikki terveyskeskuksissa ja sairaaloissa kertyvät potilastiedot. Tämä asettaa uuden haasteen KanTa-arkiston kehittämiselle. Tavoitteena on, että hoitosuunnitelmat saadaan joustavasti kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen käyttöön.

eHealth valiokunta katsoo, että tietoteknologian kehitys Suomessa ei ole toistaiseksi lunastanut sille asetettua roolia terveydenhuollon uudistajana, vaan monet elinkaarensa loppuvaiheessa olevat ohjelmat ovat pikemminkin jarruna kehitykselle. Tietojärjestelmiin sisältyy nykyisellään puutteita ja virheitä, jotka muodostavat riskitekijän potilaiden hoidossa. Liitto on ilmoittanut havaitsemistaan virheistä sekä ohjelmistojen toimittajille että viranomaisille.

Takaisin