Suositus lääkärin suhtautumisesta uskomushoitoihin

Lääkäriliiton laatiman suosituksen tarkoituksena on täsmentää lääkärin velvollisuuksia suhteessa uskomushoitoihin. Lääkärin tulee käyttää potilaan hoidossa vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödylliseksi osoittamia menetelmiä, tutkimuksia ja hoitoja.

Monet potilaat hakevat eri syistä apua menetelmistä, jotka eivät perustu lääketieteelliseen tietoon. Näistä uskomushoidoiksi kutsutuista hoidoista potilas voi joissain tapauksissa hyötyä plasebovaikutukseen tai taudin luonnolliseen kulkuun perustuen. Lääkäriliiton laatiman suosituksen tarkoituksena on täsmentää lääkärin velvollisuuksia suhteessa uskomushoitoihin.

Lääkäriliiton eettiset ohjeet velvoittavat lääkärin käyttämään ja suosittelemaan vain tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia. Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan lääkärin on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti. Lääkärin tulee jatkuvasti täydentää omaa osaamistaan, jotta hänellä on ajantasainen tieto vallitsevista tutkimus- ja hoitokäytännöistä ja lääketieteellisesti vaikuttaviksi ja vaikuttamattomiksi todetuista hoidoista.

Lääkärin tulee olla tietoinen siitä, että tietyt potilasryhmät ovat erityisen alttiita uskomushoitoihin liittyville riskeille (esim. syöpäpotilaat, mielenterveyspotilaat, vakavaa kroonista sairautta sairastavat potilaat sekä lapset).

Takaisin