Ryhmävakuutuksia jäsenetuina

Lääkäriliitto on ottanut Pohjola Vakuutuksesta jäsenilleen potilasvakuutuksen sekä ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutusedut sisältyvät jäsenmaksuun.

Vuonna 2015 potilasvakuutus- ja oikeusturvavakuutusetu säilyvät ennallaan. Ammatillisen vastuuvakuutusedun piiriin tulevat vuoden alusta myös henkilövahingot 100.000 euroon saakka. Esine- ja varallisuusvahinkojen enimmäismäärä on nostettu 3 000 eurosta 30.000 euroon.

Huomaathan, että esimerkiksi potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa. Jos siis lähdet työskentelemään ulkomaille, muista varmistaa ja huolehtia vakuutusturvastasi.

Ryhmävakuutusedut pähkinänkuoressa:

Potilasvakuutus

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus toiminnan yhteydessä sattuvia henkilövahinkoja varten. Potilasvakuutus kattaa Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen.

Työnantaja huolehtii vakuutuksista työ- ja virkasuhteisille lääkäreille, mutta pää- tai sivutoimisen yksityislääkärin tulee itse huolehtia potilasvakuutuksen ottamisesta. Lääkäriliiton potilasvakuutuksen piirissä ovat itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat yksityislääkärit. Yhtiömuotoista toimintaa Lääkäriliiton ottama potilasvakuutus ei kata, vaan yhtiön on itse otettava potilasvakuutus.

Potilasvahinkojen käsittelystä ja korvauksien maksamisesta vastaa Potilasvakuutuskeskus. Tyypillisin vakuutuksesta korvattava vahinko on hoitovahinko, joka on todennäköisesti aiheutunut potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai niiden laiminlyönnistä. Potilasvahingot korvataan täysimääräisenä, ilman omavastuuta ja ylärajaa.  

Lääkäriliiton jäsenilleen ottama potilasvakuutus kattaa myös tavanomaisen ystävä- ja sukulaisavun (esimerkiksi reseptien kirjoittamisen) sekä pienimuotoisen vapaaehtoistyön. Vapaaehtoistyöstä ei voi saada korvausta ja ensihoidon antamisesta tulee etukäteen sopia tapahtuman järjestäjän kanssa. Liiton potilasvakuutus kattaa vapaaehtoistyön ainoastaan sellaisissa tapahtumissa, joissa lääkäri toimii yksin ainoana lääkärinä tai lääkärit toimivat peräkkäin vuoroissa. Jos tilaisuudessa tarvitaan useita lääkäreitä yhtä aikaa, on kyse organisoidusta tapahtumasta, jolloin tapahtuman järjestäjän pitää ottaa potilasvakuutus. 

On myös huomattava, ettei vakuutus kata opiskelijan vapaaehtoistyötä, koska opiskelija ei ole laillistettu lääkäri eikä voi toimia itsenäisesti.

Ennen vapaaehtoiseksi lupautumista on tärkeä varmistaa, että potilasvakuutus on kunnossa. Lisätietoa verkkosivuilla http://www.laakariliitto.fi/jasenyys/jasenpalvelut-asiointi/vakuutukset/ (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla).

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lääkäriliiton vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piirissä ovat kaikki liiton jäsenet. Asian tulee liittyä vakuutetun toimintaan lääkärin ammatissa, toimessa tai virassa. Vakuutusehdoissa on tarkemmin määritelty korvattavat vahinkotapahtumat.

Potilasvakuutus kattaa yleensä potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet henkilövahingot.  Jos kuitenkin esimerkiksi lääkärin auttamisvelvollisuuden yhteydessä aiheutuneen henkilövahingon arvioitaisiin jäävän potilasvahinkolain soveltamisen ulkopuolelle, on liiton ottama vastuuvakuutus voimassa 100.000 euron enimmäismäärään saakka. 

Vastuuvakuutus antaa lääkärille turvan potilaalle aiheutetun esine- ja varallisuusvahingon varalta. Korvattavia esinevahinkoja voivat olla esimerkiksi silmälasien tai proteesien rikkoutuminen hoidon yhteydessä. Korvauksen yläraja on 30.000 euroa ja vakuutetun omavastuu on 100 euroa.  

Vastuuvakuutuksen soveltaminen arvioidaan ja ratkaistaan Pohjolassa tapauskohtaisesti. Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutusehdoissa määritellyissä tapahtumissa. Vakuutus koskee ainoastaan lääkärin ammattiin liittyviä asioita.

Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on 18 000 euroa, hoitovirheisiin liittyvissä jutuissa vakuutusmäärä on kuitenkin 25 000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 150 euroa. Vakuutus on voimassa Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet mainitulla alueella, ja että asia voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa.  

Lääkäriliiton lakimiehet neuvovat oikeusprosesseihin liittyvissä kysymyksissä. He voivat myös avustaa asianajajan etsimisessä.

Takaisin