Palkkausjärjestelmän uudistuksen ensi askel otettu – korotuksia tulossa 1.4.2021

Lääkäreille on tulossa 1.4.2021 palkankorotuksia ja lisäksi Lääkärisopimuksen hinnoitteluja uudistetaan. Ratkaisulla on vaikutuksia myös paikallisiin palkkausjärjestelmiin. 

Lääkärien palkkausjärjestelmäuudistuksesta on neuvoteltu jo jonkin aikaa KT Kuntatyönantajien kanssa. 24.2.2021 saavutettiin yhteisymmärrys liitteiden hinnoittelu-uudistuksesta, joka on välietappi kohti uutta palkkausjärjestelmää.

Ratkaisu yleisesti 

Erikoislääkärihinnoittelun kehittäminen on ollut liiton pitkäaikainen tavoite. Lääkärin osaamisen kehitys johtaa vaativampien tehtäväkokonaisuuksien hallintaan ja nämä uran vaiheet on tärkeää huomioida. 

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan 1.4.2021 lukien jaetaan seuraavat korotukset:
•    yleiskorotus (1 %)
•    keskitetty erä (0,5 %) ja
•    paikallinen järjestelyerä (0,3 %).

Yleiskorotus kohdistuu kaikille Lääkärisopimuksen piirissä oleville. Lisäksi palkkoja korotetaan kaikissa työyksiköissä 0,8 % (keskitetty erä 0,5 % + 0,3 %), ja tällä erällä toteutetaan palkkausjärjestelmäuudistuksen ensimmäinen vaihe. Työnantajayksiköittäin ratkaisu tarkoittaa sitä, että tehtäväkohtaisten palkkojen tasot muuttuvat paikallistasolla. Lääkäriliitto piti neuvotteluissa tärkeänä sitä, että em. 0,8 %:n suuruinen erä jaetaan tasapuolisesti kaikilla työnantajilla. Tästä syystä rahan kohdentamisesta käydään tarkemmat neuvottelut paikallisesti.   

”Ratkaisulla saadaan erikoislääkäreille ja kokeneille terveyskeskuslääkäreille pitkään kaivattua kliinisen uran aikaista palkkakehitystä”, summaa Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi. 

Muutokset palkkahinnoitteluihin 

Lääkärisopimuksen peruspalkkatasoja on osin muutettu ja uutena asiana on sekä terveyskeskusten että sairaaloiden erikoislääkäreille saatu uusi hinnoittelukohta ”Erikoislääkärin vaativat tehtävät”. Kyse on laaja-alaisemmasta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. 

Muut muutokset 

Terveyskeskuslääkärien osalta palkkauksessa on jatkossa huomioitava myös työnkuvan painottuminen muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reumapotilaat) hoitoon tai muu sektorikohtainen erityisvastuu. Lisäksi kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen ja sitä myöten palkkaukseen. 

Sairaalalääkärien osalta käytössä olevaa rahaa on mahdollista käyttää myös ylilääkärien tai verrattavassa asemassa olevien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Tässä huomioidaan kliininen työnkuva, jossa painottuu hoitoketjuvastuu, kehittämis-, palveluprosessi- tai tutkimusvastuu.

Takaisin