Mehiläinen ostaa Pihlajalinnan - mitä tapahtuu työsuhteille ja yrittäjäsopimuksille?

Tuoreiden uutisten mukaan Mehiläinen on ostamassa Pihlajalinnan. Tämä johtaa usean lääkärin kohdalla pohdintaan siitä, mitä tapahtuu työtehtäville sekä työsuhteen ehdoille ja voiko esimerkiksi palkkaa heikentää tässä yhteydessä yksipuolisesti. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että työsopimussuhteen ehtojen tulee säilyä ennallaan. Yrittäjäsopimuksia jatketaan yleensä entisin ehdoin, mutta teknisiin muutoksiin on syytä varautua.

Työsuhteisen työntekijän asema

Juridisesti yhdistymisessä voi olla kyse joko osakekannan kaupasta tai liikkeenluovutuksesta. Työntekijän asema liikkeenluovutuksessa on turvattu työsopimuslaissa. Lain perusteella liikkeenluovutuksella ei ole välittömiä vaikutuksia työntekijän palkkaan tai muihinkaan työsuhteen etuihin.

Lain mukaan "työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Edellä tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.” 

Osakekannan kaupassa koko osakekanta siirtyy uudelle omistajalle. Tällöin työnantajana oleva yritys ei lainkaan vaihdu, vaan ainoastaan sen omistaja. Eli myös tällöin työsuhteen ehdot ja edut pysyvät ennallaan.

Joissakin tapauksissa uusi työnantajataho voi pyytää työntekijöitä allekirjoittamaan uuden työsopimuksen liikkeenluovutuksen jälkeen. Uuden työsopimuksen tekemiseen ei ole kuitenkaan pakko suostua, koska työntekijällä on jo voimassa oleva ja lain mukaan uutta työnantajatahoa velvoittava työsopimus. Erityisesti on siis syytä olla tarkkana, ettei ehtoja pyritä heikentämään uuden työsopimuksen myötä. Mikäli uutta työsopimusta vaaditaan, on hyvä olla yhteydessä Lääkäriliiton lakimiehiin ja tarkastuttaa tarjottu sopimus.

Työehtosopimus ja viittausmääräykset

Lääkäreillä ei ole yksityisellä sektorilla yleissitovaa työehtosopimusta, vaan ehdoista on sovittu pääsääntöisesti työsopimuksessa henkilökohtaisesti. Näin ollen lääkäreiden työsuhteen ehdot eivät ole pääsääntöisesti riippuvaisia työehtosopimuksesta, joka voisi vaihtua liikkeenluovutuksen jälkeen edes sopimuskauden päättyessä. 

Mikäli lääkäreiden omassa työsopimuksessa on esimerkiksi lomien osalta viittausmääräyksiä vaikkapa terveyspalvelualan työehtosopimukseen, ei myöskään näitä ehtoja voida muuttaa yksipuolisesti. Eli viittausmääräyksellä sovitut työehtosopimukseen perustuvat ehdot ovat työsopimuksen yksilöllisiä ehtoja, jotka velvoittavat myös liikkeenluovutuksen saajaa. Tällaisia ehtoja ei voida muuttaa edes työehtosopimuksen sopimuskauden ollessa katkolla.   

  
Palkka- ja muut saatavat liikkeenluovutuksessa


Myös palkkasaatavat on turvattu laissa. Työsopimuslain mukaan "Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu."

Toiminnan uudelleenjärjestelyt

Sekä liikkeenluovutuksessa että osakekannan kaupassa on kuitenkin mahdollista, että uusi omistaja myöhemmin järjestelee toimintojaan uudelleen, mikä voi huonoimmillaan johtaa päällekkäisten toimintojen, kuten hallinnon karsimiseen. Tällöinkään liikkeenluovutus ei ole itsessään peruste muuttaa yksipuolisesti sovittua työnkuvaa tai heikentää työsuhteen ehtoja taikka työntekijän asemaa. Mahdollisista muutoksista ja niiden vaihtoehdoista on sen sijaan neuvoteltava yhteistoimintalain mukaisesti. Myös tällöin muutoksia tai ehtojen heikennyksiä voidaan tehdä vain, jos työnantajalla olisi ollut heikennysten vaihtoehtona irtisanomisperuste.         

Ammatinharjoittajien ja yritysmuotoisten lääkärien sopimukset?

Lääkäreistä suuri osa on yrittäjiä. Ammatinharjoittajina ja yhtiömuodossa toimivilla lääkäreillä on yrittäjäsopimus, jonka juridinen luonne on erilainen kuin työsuhteisten lääkärien, joihin sovelletaan työlainsäädäntöä. 

Tällaisissa muutostilanteissa ammatinharjoittaja- ja yrittäjälääkärien sopimuksia tullaan tarkastelemaan.  Yleensä sopimuksia jatketaan entisin ehdoin, mutta ainakin teknisiä muutoksia sopimuksiin tulee. Lisäksi eteen tulee mm. muutosilmoitukset Aluehallintovirastoon (ja Valviraan). Tällä hetkellä ei vielä ole yksityiskohtaisempaa tietoa sopimusten tarkastelun ajankohdasta tai yhtiöiden informaatiosta yrittäjälääkäreille. Lääkäreiden sopimukset ovat siis sellaisenaan voimassa edelleen. Mikäli jäsenille tulee yhteydenottoja asiasta on tärkeää olla heti yhteydessä liittoon (p. 09 393091, lakimiehet@laakariliitto.fi.)

Lääkäriliiton yksityissektori-jaos käsittelee asiaa ensi viikon maanantain kokouksessa.

Lisätietoja

Työsuhteiset

Lakimies Konstantin Laakkonen
konstantin.laakkonen@laakariliitto.fi

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät

VT, lakimies Kati Lehtonen
kati.lehtonen@laakariliitto.fi 
 

Takaisin