Lääkärisopimuksen pääkohdat 1.2.2010–31.12.2011

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi Lääkärisopimuksen perjantaina 12.2. Lääkärisopimus on kaksivuotinen, mutta palkankorotuksista on sovittu vain kuluvalle vuodelle. Sopimus on poikkeuksellinen muun muassa siksi, että se ei sisällä yleiskorotusta.

Kunnallisen Lääkärisopimuksen vuoden 2010 palkankorotukset muodostuvat helmikuun 0,6 prosentin suuruisesta samapalkkaisuuserästä ja syyskuun 0,7 prosentin suuruisesta tuloksellisuuserästä. Ellei vuoden 2011 korotuksista sovita 31.1.2011 mennessä, sopimus päättyy helmikuun 2011 lopussa.

Pääosa helmikuun samapalkkaisuuserästä käytetään sairaalalääkäreiden osalta vapaamuotoisen ja muun työpaikkapäivystyksen peruskorvausten korottamiseen. Lisäksi helmikuussa on jaossa 0,15 % suuruinen paikallinen järjestelyerä. Terveyskeskuslääkärien osalta koko samapalkkaisuuserä käytetään syyskuussa toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittämiseen.

Päivystyskorvausjärjestelmään parannuksia

Vapaamuotoista päivystystä ja muuta työpaikkapäivystystä koskevat määräykset yhdenmukaistetaan sairaaloissa ja terveyskeskuksissa 1.2.2010 lukien. Peruskorvausprosentit nousevat niin, että suurimmat korotukset kohdistuvat viikonloppuun ja alle puolen tunnin valmiusaikaan. Samalla terveyskeskuslääkärien päivystyskorvaukset muuttuvat prosentuaalisiksi.

Peruskorvausprosentit eivät uudessa sopimuksessa enää ole kiinteitä, vaan vähimmäismääräyksiä. Sopimus ohjaa nostamaan prosenttia paikallisesti muun muassa varallaolon sitovuuden, rasittavuuden ja toistuvuuden perusteella.

Uusi sopimus selkeyttää puhelinkonsultaation korvaamista. Puhelinkonsultaatioon käytetty aika katsotaan aktiivityöajaksi konsultaation todellisen keston mukaan. Puhelinkonsultaatioon käytettävästä ajasta maksetaan myös epämukavan työajan korvaukset.

Terveyskeskuksissa peruskorvauksen raha- ja vapaa-aikakorvaukset määrittyvät uuden sopimuksen myötä yhtäläisen kaavan mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaamuotoisen päivystyksen vapaa-aikakorvauksen paranemista ja muun työpaikkapäivystyksen vapaa-aikakorvauksen pientä heikkenemistä.

Uusi toimenpide terveyskeskuslääkäreille

Terveyskeskuslääkärien osalta samapalkkaisuuserä 0,6 prosenttia käytetään kokonaisuudessaan toimenpidepalkkiojärjestelmän muutoksiin. Syyskuun alussa 2010 otetaan käyttöön uusi korvattava toimenpide ”lääkärin muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle suorittama konsultointi”. Kustannussyistä muutos tulee voimaan 1.9.2010.

Samalla poistetaan neljä vähäisellä käytöllä ollutta toimenpidettä (trakeostomia, virtsaputken tai kohdun kaulakanavan laajennus, sikiön ulkokäännös, lääkäriä vaativa synnytyksen hoito).

Jotta toimenpidepalkkio on mahdollista saada, potilasta hoitavan henkilön pitää kirjata hoito-ohje sairauskertomusjärjestelmään. Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Palkkiota ei makseta, jos potilas tulee konsultoinnin seurauksena välittömästi lääkärin hoitoon.

Tuloksellisuudesta 0,7 prosenttia syyskuussa

Syyskuussa 2010 on sekä sairaaloissa että terveyskeskuksissa käytössä tuloksellisuuden paranemiseen perustuva paikallinen järjestelyerä. Sen suuruus on 0,7 prosenttia tuloksellisuushankkeiden piiriin kuuluvien lääkärien palkkasummasta. Tämän erän toteuttamisesta laaditaan työnantajan kanssa yhteiset ohjeet maaliskuun puoliväliin mennessä.

Työnantajan on tarjottava mahdollisuutta osallistua hankkeisiin kaikille lääkäreille. Hankkeissa mahdollisesti käyttämättä jäävä rahasumma käytetään henkilökohtaisiin lisiin.

Opiskelijoiden vähimmäispalkkoihin 10 % korotus

Lääkärisopimuksen palkkahinnoittelu on pääosin ennallaan. Vain sivuviranhaltijoiden, lääketieteen opiskelijoiden ja amanuenssien vähimmäispalkat nousevat. Sivuvirkaisten palkkaus kiinnitetään prosenttiperusteisesti erikoislääkärien palkkaukseen. Lääketieteen opiskelijoiden vähimmäispalkan alaraja nousee 10 prosentilla ja amanuenssien vähimmäispalkan alaraja 9 prosentilla. KVTES:n puolella parannuksista on sovittu muun muassa luottamusmiesten asemaan. Esimerkiksi pääluottamusmiesten korvaukset nousevat hieman.

Vuosilomamääräyksiä on uudessa sopimuksessa tarkennettu siten, että viranhaltijan äitiysvapaalla oloaika rinnastetaan työssäoloon vuosiloman pituutta laskettaessa. Lisäksi jatkossa erilläänkin asuvalla vanhemmalla on oikeus saada palkallista vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Edellisestä sopimuksesta oli poistettu paikallista sopimista koskevat rajoitukset sopimuskauden ajaksi. Nyt Lääkärisopimuksessa on samat paikallisen sopimisen säännökset kuin muissakin kuntasopimuksissa. Jo käynnissä olevat paikalliset sopimukset voivat jatkua sopimuskautensa loppuun.

Takaisin