Lääkäriliiton linjaus: Lääkärin asema terveydenhuollossa

Lääkäriliiton hallitus linjasi terveydenhuollon johtamisesta 6. toukokuuta 2010 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

Terveydenhuollon johtaminen

1. Terveydenhuollon toiminnallinen kokonaisuus tulee säilyttää.

Terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevissa lainsäädäntöuudistuksissa sekä terveydenhuollon toimintayksiköiden organisaatiomuutoksissa on keskeisenä tavoitteena säilyttää terveydenhuollon toiminnallinen kokonaisuus. Sosiaalitoimen tehtävistä päihde- ja mielenterveystyöhön sekä vanhusten avo- ja laitoshoitoon liittyvät palvelut voidaan yhdistää terveydenhuoltoon.

2. Terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla lainsäädännön edellyttämä vastaava/johtava lääkä-ri/ylilääkäri. Hänen asemansa organisaatiossa tulee olla sellainen, että hän pystyy tosiasiallisesti vastaamaan lakisääteisistä velvoitteistaan.

Terveydenhuollon lainsäädäntöuudistuksissa kirjataan vastaavan/johtavan lääkärin asema ja valtuudet johtaa ja valvoa terveydenhuollon toimintayksikössä annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä päättää potilaan hoidon järjestämisestä. Lääkäriliitto edellyttää myös, että käytännön tasolla vastaavan/johtavan lääkärin asema on terveydenhuollon toimintayksikössä sellainen, että hän voi tosiasiassa vastata lakisääteisistä velvoitteistaan.

3. Modernin yksijohtajamallin mukaan organisaation/toimintayksikön johtajalla tulee olla valta ja vastuu toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Vain siten johtajalla on todella mahdollisuus johtaa.

Terveydenhuollon toimintayksiköissä johtamismallina on yksijohtajamalli, jossa johtajalla on jakamaton valta ja vastuu alaisestaan, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Vastaavan/johtavan lääkärin asema organisaatiossa tulee olla sellainen, että hänellä on valta päättää terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamisesta ja yksittäisen potilaan hoidon järjestämisestä lainsäädännön ja toimintayksikön poliittisen johdon tekemien linjausten mukaan.

4. Terveydenhuollon organisaation virkanimikkeiden tulee olla selkeitä, tehtävää ja sen ammatillisia sekä koulutuksellisia vaatimuksia kuvaavia. Perinteinen ylilääkäri -nimike on suositeltavaa.

5. Jokaisen pääasiallisesti kliinistä työtä tekevän lääkärin hallinnollisena ja ammatillisena esimiehenä tulee olla lääkäri.

Jokaisen pääasiallisesti kliinistä työtä tekevän lääkärin hallinnollisena ja ammatillisena esimiehenä on asianmukaisen johtamiskoulutuksen saanut lääkäri.

6. Lääkärin ammatillista autonomiaa tulee kunnioittaa.

Lääkärin ammatillista autonomiaa kunnioitetaan yksittäisen potilaan hoidosta päätettäessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

7. Ammattihenkilölain 22 §:n määräämistä lääkärin erityisistä oikeuksista ja velvollisuuksista tulee myös käytännössä pitää kiinni.

Voimassa olevan ammattihenkilölain määräyksiä laillistetun lääkärin erityisistä oikeuksista päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta noudatetaan myös terveydenhuollon käytännön toiminnassa.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin