Lääkäriliiton lausunto: Psykoterapiakoulutus yliopistojen yhteyteen

Lääkäriliitto kannattaa psykoterapiakoulutuksen siirtoa yliopistoihin. Nykyisten psykoterapian kouluttajayhteisöjen asema yliopistojen yhteistyökumppaneina täytyy kuitenkin samalla turvata. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamista psykoterapiakoulutuksen osalta valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Vaikka psykoterapiakoulutus katsotaan täydennyskoulutukseksi, pitää yliopistojen saada toimintaa varten lisäresursseja. Koulutukseen osallistujien tai heidän työnantajansa ei voida olettaa kokonaisuudessaan itse kustantavan koulutuksen.

Tasoluokitukset säilytettävä

Valtakunnallinen psykoterapian asiantuntijaryhmä suositti jo vuonna 1995 kolmiportaisen koulutusjärjestelmän käyttöönottoa. Erityistason psykoterapeutilla on valmius toteuttaa psykoterapiaa työnohjauksen alaisena, ylemmän erityistason psykoterapeutti voi toteuttaa psykoterapiaa itsenäisesti ja toimia työnohjaajana ja vaativan erityistason psykoterapeutti voi edellisten lisäksi toimia psykoterapian kouluttajana. Lääkäriliiton mielestä kolmiportainen tasoluokitus on käytännön tarpeisiin parhaiten sopiva. Psykoterapian koulutuksessa tarvitaan erityisesti päteviä, alaan perehtyneitä kouluttajia, koska potilaat ovat kahdenkeskisessä hoitosuhteessa vahvasti terapeutista riippuvaisia.

Myös liiton erityispätevyysjärjestelmässä on erillinen kouluttajapätevyys. Lääkäriliiton psykoterapian erityispätevyys vastaa ylemmän erityistason valmiuksia ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys vaativan erityistason valmiuksia. Vuoden 2010 alussa psykoterapian erityispätevyyksiä oli työikäisillä lääkäreillä seuraavasti: psykoterapia 226, psykoterapian kouluttaja 116, lasten psykoterapia 42 ja las-ten psykoterapian kouluttaja 24.

Valtakunnallinen arviointielin tarvitaan

Psykoterapiakoulutuksen suurin ongelma on se, ettei koulutusohjelmien hyväksymistä ja valvontaa toteuttavaa järjestelmää ole. Lääkäriliiton mielestä psykoterapian valtakunnallinen arviointielin olisi tarpeellinen koulutuksen laadun yhtenäisyyden turvaamiseksi. Arviointielimen tehtäviin kuuluisi uusien koulutusohjelmien hyväksyminen ja koulutusohjelmien laadunvalvonta sekä seuranta. Myös EU:n ammattipätevyysdirektiivi edellyttää kansallista viranomaisvalvontaa.

Liitto pitää kannatettavana, että psykoterapiakoulutukseen hyväksytään pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Lisäksi koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyöstä tai sitä vastaavasta tehtävästä. Liiton mielestä myös henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutin työhön olisi hyvä arvioida.

Takaisin