Lääkäriliitolta suositus sähköisestä viestinvaihdosta potilas-lääkärisuhteessa

Potilaan ja lääkärin välinen sähköinen viestinvaihto on yhtä luottamuksellista tietoa kuin muukin lääkärin ammatissaan saama tieto, ja lääkäri on osaltaan vastuussa tiedon pysymisestä luottamuksellisena.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.11.2014 suosituksen sähköisestä viestinvaihdosta potilas-lääkärisuhteessa.

Suosituksessa todetaan, että lääkärin vastuu hoidosta on sähköisiä viestinvaihtojärjestelmiä käytettäessä sama kuin hoitosuhteessa yleensäkin. Kuten muussakin vuorovaikutuksessa potilaan kanssa, lääkärin tulee varoa kaikkea väärinymmärtämistä eikä ammattikieltä tule käyttää tarpeettomasti.

Henkilökohtaisesti tulee aina välittää sellainen hoitoon liittyvä tieto, jota voi olla vaikeaa ymmärtää, potilaan kannalta huonot uutiset tai muut tiedot, joiden antamisessa voidaan tarvita henkilökohtaista tukea. Näitä menetelmiä ei tule käyttää ainoana yhteydenpitotapana päivystys- tai hätätapauksissa.

Lääkärin ja potilaan viestinvaihdossa tulee käyttää järjestelmiä, joissa on riittävän vahva salaus ja joissa osapuolet voidaan luotettavasti tunnistaa. Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi potilaskertomusjärjestelmiin integroidut järjestelmät tai potilasportaalit. Sähköisestä viestinvaihdosta syntyy sairauskertomusmerkintä, jota on käsiteltävä samoin kuin mitä tahansa potilasasiakirjaa.

Terveydenhuollon toimintayksiköiden käytössä on yleensä suojaamaton sähköposti muuta kommunikaatiota varten. Tällaista sähköpostia käytettäessä toista osapuolta ei voida luotettavasti tunnistaa eikä ole varmuutta siitä, että viesti olisi tullut muuttumattomana perille. Tästä johtuen sähköpostia ei tule käyttää potilaan ja lääkärin välisessä viestinvaihdossa muuten kuin hallinnollisissa asioissa tai yleisten ohjeiden antamiseen.

Toimintayksikön tulee laatia tai hyväksyä säännöt potilaan ja lääkärin välisestä sähköisestä viestinvaihdosta. Mikäli suojattua järjestelmää ei ole, sähköisen viestin tulee olla niin yleinen, että potilas ei ole tunnistettavissa. Sähköpostin tietoturvaongelmien takia lääkäri ei saa lähettää sähköpostissa mitään salassa pidettävää potilastietoa potilaalle itselleen tai muille tahoille.

Lääkäriliiton suositus sähköisestä viestinvaihdosta potilas-lääkärisuhteessa

Takaisin