Lääkärien näkemykset valinnanvapaudesta aiempaa kriittisempiä

Lääkärit uskovat potilaan valinnanvapauden lyhentävän hoitojonoja. Muilta osin lääkärien näkemykset valinnanvapaudesta ovat muuttuneet aiempaa kriittisemmiksi.

Kaksi kolmasosaa lääkäreistä katsoo, että potilaan valinnanvapauden lisääminen nopeuttaisi potilaiden hoitoon pääsyä. Näin ajattelevat sekä kunta- että yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit. Näkemykset asiasta eivät ole muuttuneet viime vuodesta. Asiaa tutkittiin Lääkäripaneelissa huhtikuussa 2016 ja 2017.

Lääkärien näkemykset potilaan valinnanvapauden muista vaikutuksista ovat muuttuneet. Huhtikuussa 2016 lähes puolet lääkäreistä uskoi potilaan valinnanvapauden parantavan hoidon laatua ja lisäävän lähipalveluita. Nyt kun lain valmistelu on edennyt, enää joka viides lääkäri uskoo hoidon laadun tai maantieteellisen saavutettavuuden paranevan.

Huhtikuussa 2016 lähes puolet lääkäreistä ajatteli valinnanvapauden heikentävän terveydenhoitojärjestelmän kustannustenhallintaa ja edellytyksiä pitkäaikaisiin potilassuhteisiin. Tänä vuonna nämä näkemykset ovat vahvistuneet. Viime vuonna näkemykset vaikutuksesta väestön terveyseroihin jakautuivat puolesta ja vastaan. Tänä vuonna yli puolet lääkäreistä uskoi uudistuksen vaikuttavan heikentävästi väestöryhmien välisiin terveyseroihin.

Lääkäripaneelin tuloksia https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakaripaneeli/

Mikä on Lääkäripaneeli?

Lääkäripaneeli on Lääkäriliiton sähköinen jäsenkysely, joka tehdään kahdesti vuodessa. Sen aiheena on jäsenien tyytyväisyys liiton toimintaan ja palveluihin. Joka kerta mukana on myös ajankohtaisia kysymyksiä.

Lääkäripaneeliin kutsutaan mukaan kerrallaan 3 000 jäsentä. Yksittäinen jäsen osallistuu vain kerran kolmessa vuodessa.

Lääkäripaneeliin vastasi tällä kertaa 593 lääkäriä, mikä oli 21,4 % kaikista kutsutuista. Osallistujat oli valittu satunnaisesti huolehtien siitä, että paneelin vastaajat edustavat lääkärikuntaa pienoiskoossa.

Takaisin