Kilpailukykysopimuksen toteuttaminen Lääkärisopimuksessa 2017

Kunnallisella lääkärien virkaehtosopimuksella (Lääkärisopimus 2017) toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. kilpailukykysopimus. Lääkärisopimus 2017 on voimassa 1.2.2017-31.1.2018. 

Sopijaosapuolet ovat laatineet yksimielisen yleiskirjeen kilpailukykyratkaisun pohjalta tapahtuvista muutoksista Lääkärisopimuksessa.

Keskeiset muutokset:

Työajan pituus

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan pidentäminen ansiotasoa muuttamatta toteutetaan yhtenäistämällä eri lääkäriryhmien säännöllinen työaika. Kaikkien työajallisten lääkäriryhmien säännöllinen työaika on jatkossa keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllisen työajan muutos tulee voimaan 1.2.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta lukien. Tämän lisäksi arkipyhälyhennyksen arvoa on muutettu siten, että se on 7 tuntia 15 minuuttia arkipyhää kohden. Terveyskeskuslääkärien osalta tuntipalkan jakaja säilyy entisenä (160) aina 31.12.2018 saakka.

Muutoksen toteuttamisesta

Työaikajärjestelyjen toteuttamistavoilla on merkitystä henkilöstön näkökulmasta mm. yksilöllisen tarpeen ja työsuojelun kannalta. On huomioitava, että lääkärin kliinisten tehtävien määrä työssä on lisääntynyt, mutta siihen käytettävissä oleva työaika ei ole lisääntynyt vastaavasti. Terveyskeskuslääkärin vastaanottotyö on muuttunut yhä vaativammaksi. Ohjauksen, tutoroinin ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tarve on näin ollen kasvanut. Työantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työtehtävät ja säännöllinen työaika ovat keskenään tasapainossa. Toteutuneen työajan seurantaan on kiinnitettävä huomiota ja työajaksi merkitään kaikki työnantajan edellyttämät tehtävät, työtehtävien laadusta riippumatta.

Muuta työaikaratkaisuun liittyvää

Ratkaisuun sisältyy myös työaikapankkijärjestelmä, jolla pyritään edistämään toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön työaikatoiveiden huomioon ottamista. Lääkärisopimuksen osalta on sovittu mahdollisuudesta erikseen sopimalla siirtää lomarahavapaat osaksi työaikapankkijärjestelmää. Samassa yhteydessä sopimukseen on kirjattu mahdollisuus sopia liukuvan työajan käyttöönottamisesta.

Lääkärien tulevaisuuden palkkaus- ja työaikamääräyksistä löytyy kirjauksia yleiskirjeen liitteenä olevaan muistioon. Nämä kirjaukset käsittelevät palkkausjärjestelmäuudistuksen tavoitteita tuleviin maakuntiin liittyen ja niiden aikataulutusta. Lisäksi kirjauksissa käsitellään säännöllistä työaikaa, päivystystä virkavelvollisuutena sekä näiden kahden rajanvetoa tulevaisuudessa.

Lomarahaleikkaukset

Lomarahoja vähennetään 30%:lla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosina 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019. Lomarahan vaihtamista vapaa-ajaksi on vastaavasti vähennetty samalle ajalle.

Lisätietoa:

Lääkäriliitto hyväksyi saavutetun neuvottelutuloksen (jäsenuutinen)

Yleiskirje koskien kilpailukykyratkaisua Lääkärisopimuksessa 

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, laura.lindholm@laakariliitto.fi

Takaisin