Kelalta kysely yksityissektorin paperisten potilasasiakirjojen arkistoinnista

Kela pyrkii selvittämään sähköisen kyselyn avulla, kuinka paljon eri toimijoilla on hallussaan toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien asiakas- ja potilasasiakirjoja.

Kela teetti viime keväänä kyselyn eri toimijoille toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistoinnin tilanteesta. Kyselyyn saatiin kattavasti vastauksia ja niiden perusteella toteutettiin heinä-elokuussa ensimmäiset pilotit aineistojen siirrosta Kelaan.

Kelalle on tullut viestiä siitä, että kaikki halukkaat eivät ennättäneet tai päässeet vastamaan keväällä kyselyyn. Tästä syystä Kela avaa kyselyn uudestaan ajaksi 17.9- 5.10.2018.

Jos olet toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, olet lopettanut toiminnan ja sinulla on arkistoituna ammatinharjoittamisessa syntyneitä potilasasiakirjoja, vastaathan kyselyyn 5.10. mennessä. Kyselyyn jo vastanneiden ei tarvitse vastata uudelleen.

Linkki kyselyyn

Taustaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti. Nykytilanteessa em. toimijoiden vanhoja paperisia potilasarkistoja ei ole koottu yhteen yhden toimijan alaisuuteen, eikä niiden vastaanottamisesta toiminnan päättymisen jälkeen ole säädetty.

STM valmistelee sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) säädöksen, jonka mukaan toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointivastuu olisi Kelalla. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasasiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus. Kela vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi vuoden 2019 alussa. Syksyllä 2018 Kela mahdollisesti toteuttaa toimintamallien varmistamiseksi pilotit em. potilas- ja asiakasasiakirjojen siirrosta Kelalle.

Lisätietoa:

Lääkäriliitto:

terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski ja lakimies Kati Lehtonen, puh. 09 393091

Kela:

erikoisasiantuntija Maritta Korhonen, puh. 0206344320, maritta.korhonen@kela.fi ja harjoittelija Bella Forsgrén, puh. 020 6341478 bella.forsgren@kela.fi

Takaisin