Hallituksen kokous 20.8.: Uusia suosituksia EVO-rahan käyttöön

Lääkärien jatkokoulutusta antavat terveydenhuollon yksiköt saavat lääkärikoulutuksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin erityisvaltionosuutta (EVO) sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Yliopistolliset sairaalat saavat rahaa suoritettujen erikoislääkärin tutkintojen mukaan. EVO-raha kohdennetaan siihen yksikköön, jossa lääkärien jatkokoulutusta annetaan.

Liitto on uudistanut ja ajanmukaistanut vuonna 1999 antamaansa suositusta EVO-rahan käytöstä. Tähän on vaikuttanut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema, 1.9. voimaan tuleva asetusmuutos, jonka mukaan perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen sisältyvää terveyskeskusjaksoa voi jatkossa suorittaa ainoastaan suorassa työsuhteessa kuntaan. Liiton mukaan tässä yhteydessä tulee aikaisempaa paremmin varmistaa, että EVO-raha käytetään nimenomaan koulutuksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Tämän perusteella suositukseen lisättiin erikoistumiskoulutukseen sisältyvän johtamiskoulutuksen mahdollistaminen sekä erikoistuvien lääkäreiden mahdollisuus vähintään kahden viikon palkalliseen virkavapaaseen erikoislääkäritenttiin valmistautumista varten.

Vuonna 1999 tehdyssä suosituksessa toivotaan, että koulutuksessa olevat lääkärit pääsisivät työajalla työpaikan ulkopuoliseen koulutukseen vähintään kaksi viikkoa vuodessa ja työpaikan sisäiseen koulutukseen vähintään 100 tuntia vuodessa. Suosituksessa mainitaan myös korvaus ohjaavalle seniorille tai tutorille, ohjaavan lääkärin pedagoginen ja ammatillinen koulutus, yhteisen ajan varaaminen työajasta erikoistuvalle lääkärille ja hänen ohjaajalleen sekä eri erikoisalojen yhteisen koulutuksen järjestäminen. Lisäksi suositellaan riittäviä tietoyhteyksiä koulutuksessa olevien lääkäreiden käyttöön, ammattilehtien ja koulutuksessa tarvittavien kirjojen hankkimista, tarpeellisen etäkoulutuksen ostoa, koulutuksen laadunarviointiprojekteja sekä ns. työpajoja, joissa voidaan harjoitella tärkeitä toimenpiteitä, tutustua potilastapauksiin ja ongelmadiagnostiikkaan.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon antama kelpoisuus linjattiin

Liitto suosittaa, että terminologisesti pyritään aikaisempaa selvemmin tuomaan esille lääkärien pätevyyden kolmijako: Lääkäri on lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut laillistettu lääkäri, joka voi toimia itsenäisesti myös yksityissektorilla. Yleislääkäri on perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittanut lääkäri. Erikoislääkäri on erikoislääkärikoulutuksen suorittanut ja sen perusteella erikoislääkärin oikeudet Valvirasta saanut lääkäri (myös yleislääketieteen erikoislääkärit).

Liiton periaatteena on se, että LL-tutkinnon yhteydessä myönnettävällä laillistuksella lääkäri voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tämä kanta on viime vuosina hämärtynyt, kun on jouduttu reagoimaan erilaisiin viranomaisten rajoituksiin eurolääkärikoulutukseen liittyen sekä toimintaan vuokralääkäriyrityksissä.

Pohjoisen alueen aluepäällikön sijaisena jatkaa Jaana Pikkupeura

Aluepäällikkö Jari Autin vapautusta aluepäällikön tehtävästä jatketaan tämän vuoden loppuun asti. Sijaisena jatkaa Jaana Pikkupeura, joka on hoitanut tehtävää 1.2.2010 alkaen.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous järjestetään lokakuussa

Valtuuskunta pitää ylimääräisen kokouksen 1.10. Kokouksessa käsitellään liiton valmisteilla olevaa strategiaa.

Takaisin