E-reseptipalvelun liittymissopimus valmis

Lääkäriasemalla toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan e-reseptipalveluun liittymistä koskeva sopimusmalli on nyt valmis. Vastaavanlainen sopimusmalli on myös valmistunut yhtiömuotoisesti lääkäriasemilla toimiville palveluntuottajille.

Kun potilastietojärjestelmistä vastaava päätoimija eli lääkäriasema liittyy e-reseptipalveluun, pääsevät asemalla työskentelevät ammatinharjoittajat ja alan yritykset liittymään samalla palveluun. Tämä edellyttää toimijoiden välistä sopimusta, jossa jaetaan vastuut ja velvoitteet.

Mallisopimus on hyväksytty Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY), Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Hammaslääkäriliiton (SHLL) päättävissä elimissä. Myös Kansaneläkelaitos (Kela) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat hyväksyneet sopimuksen.

Sopimusmallien pääasiallisen sisällön muodostavat Kanta-palveluiden toiminnasta vastaavien viranomaistahojen (Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kela, THL, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Väestörekisterikeskus (VRK) esittämät vaatimukset ja ohjeet, joiden liittäminen sopimukseen oli yhteisliittymisen edellytyksenä. Liittyjien tulee noudattaa e-reseptipalvelun palvelukuvausta ja kansallisia vaatimuksia auditoinnista.

Varsinainen liittyjä eli lääkäriasema vastaa liittymisprosessiin kuuluvasta organisaation tietoturva-auditoinnista ja ylläpidosta. Liittyvä taho eli ammatinharjoittaja (tai yritys) vastaa omista varmennekorteistaan sekä niiden että palveluiden asianmukaisesta käytöstä.  Järjestely on samantyyppinen kuin nykyinen toimintamalli, jossa lääkärikeskus vastaa potilastietojärjestelmän ns. teknisestä ylläpidosta.

E-resepti -sopimukseen liittymisestä on laadittu oma kohta Suomen Lääkäriliiton ja LPY:n väliseen lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnan mallisopimukseen. Vastaavanlainen maininta on myös yhtiömuotoisesti asemilla toimivien sopimuksessa.

E-reseptiä koskevat mallisopimukset ovat kuitenkin käytettävissä myös erillisinä silloin, jos liitytään vain sähköiseen lääkemääräysjärjestelmään.  

Mallisopimuksista tulee Kanta-palveluiden virallisia asiakirjoja. Kansalliset Kanta-toimijat edellyttävät näiden mallisopimusten käyttöä osapuolten vastuiden ja velvoitteiden kirjaamisessa.

Sähköinen resepti helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä. Kun potilaan reseptitiedot ovat joustavasti saatavissa hoidon pohjaksi, nopeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa potilaan kokonaislääkityksen hallinnassa. 

Lisätietoja: Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen 040 546 5316 ja lakimies Kati Lehtonen  0400 781003  

Kansalliset auditointivaatimukset:  http://www.kanta.fi/documents/10180/3432414/Liittyj%C3%A4t+-ohje+v.+1.0/d025728e-82b2-40d3-9cc0-4677e52ec9ee

 E-reseptipalvelun liittymissopimus: http://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/liiton-ohjeet/e-reseptipalvelun-liittymissopimus/

Takaisin