Ammatinharjoittajien sopimuksista ja niiden muutoksista

Vapaaseen elinkeinonharjoittamiseen, joka on Suomen perustuslain mukainen perusoikeus, kuuluu mm. vapaus harjoittaa ammattia haluamassaan paikassa ja vapaus määrätä omista palkkioistaan. Lääkärin ja aseman välisessä sopimuksessa määritetään yksityiskohtaisemmin sopimusehdot.

Sopimusehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa, vaan uusista ehdoista on neuvoteltava. Lääkäriliiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY:n) kesken on neuvoteltu mallisopimus, johon kuuluu liitteenä ns. yleiset ehdot. Järjestöt ovat sopineet, että mallisopimusta liitteineen suositetaan käytettäväksi, kun sopimuksia tehdään.

Yleisissä ehdoissa sovitaan periaatteista ja toimintatavoista potilaisiin nähden. Lääkäri ja lääkäriasema vastaavat itsenäisesti toiminnastaan potilaaseen nähden. Lääkäriasemilla ei ole siten työnantajan direktio-oikeuteen rinnastettavia oikeuksia itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja yrittäjiin nähden.

Mallisopimuksen löydät tästä ja sitä täydentävän liitteen tästä.

Lääkärillä on lainsäädäntöön liittyviä velvoitteita esim. informoida potilasta hänen hoitoonsa ja hoitovaihtoehtoihinsa liittyen. Potilaalla, joka maksaa itse palvelusta, on oikeus valita hänelle sopivin vaihtoehto esim. jatkohoitopaikka. Lääkäriliitto on muistuttanut lääkäriasemia siitä, että ne eivät voi velvoittaa lääkäriyrittäjiä toimimaan vastoin säännöksiä, sopimuksia, yleisiä ehtoja ja yhteisesti sovittuja periaatteita eikä vastoin lääkärin autonomiaa.

Yrittäjälääkärin on hyvä tarkistaa oma sopimuksensa ehdot ja ottaa tarvittaessa yhteys liittoon, jos yhteistoimintaan lääkäriaseman kanssa liittyy ongelmia.  
Liiton lakimiesten päivystysajat ovat ma, ke ja pe 9.00-15.00 ja sähköposti  lakimiehet@laakariliitto.fi

Takaisin