Akava: Kohti kestävää terveydenhuoltoa

Akava vaatii tuoreessa terveyspoliittisessa ohjelmassaan, että terveydenhuollon rakenne ja rahoitusjärjestelmä uudistetaan mahdollisimman pian.

Terveydenhuollon rahoitukselle ja järjestämiselle pitää koota riittävän suuri järjestämispohja. Painotus tulee siirtää ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jolloin saadaan terveydenhuoltomenoille paras vastine ja sairaanhoidon tarve vähenee kansanterveyden kohentuessa.

– Akava haluaa, että Suomesta tehdään ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mallimaa, sillä väestön hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava esittää terveyspoliittisen ohjelman linjausten pohjalta myöhemmin oman mallinsa terveydenhuollon uudistamisesta. Akavan terveyspoliittisen ohjelman taustalla on vahva ammatillinen ja terveydenhuoltojärjestelmää koskeva osaaminen, sillä Akavan terveydenhuoltoalan liitot ja jäsenyhdistykset ovat valmistelleet ohjelman yhteistyössä muiden Akavan liittojen sekä Akavan kanssa.

– Kannamme Akavassa huolta terveydenhuollon toimivuudesta ja rahoituksesta tietysti asiakkaan ja veronmaksajankin näkökulmasta, Fjäder muistuttaa.

Akava korostaa ohjelmassa, että terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvelvollisuus pitää siirtää taloudeltaan ja väestöpohjaltaan riittävän laajalle vastuutaholle. Nykyinen kuntiin pohjautuva malli ei ole kestävä.

Palvelujen järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen tulee erottaa toisistaan ja julkinen rahoitus tulee suunnata järjestämisvastuussa olevalle taholle. Palveluita voivat tuottaa edelleen julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hallinnollinen jako on poistettava.

– Rakennemuutokset eivät onnistu ilman hyvää johtamista ja johtamiskulttuuria. Koulutetun terveydenhuollon työvoiman saatavuus aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita, huomauttaa Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki. Hän toimi ohjelmatyöryhmän puheenjohtajana.

Terveydenhuollon järjestelmäkeskeisyydestä pitää Akavan mielestä siirtyä asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Yksilöiden valinnanvapautta on lisättävä. Järjestelmän tulee tukea sitä, että yksilöt ottavat vastuuta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn on läpäistävä yhteiskunnallinen päätöksenteko.

– Työ ja hyvä työelämä rakentavat ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Jokaiselle tulee taata oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työn psykososiaalisten riskien hallinta ja valvonta pitää saattaa työterveyshuollossa ja työsuojelussa yhtä tärkeään asemaan kuin työn fyysinen kuormittavuus ja fysikaaliset, biologiset ja kemialliset riskitekijät, korostaa lakimies Paula Ilveskivi.

Akavan mielestä työterveyshuollon ennaltaehkäisevät ja työkykyä edistävät palvelut tulee saada verotuksellisesti samaan asemaan kuin terveyden- ja sairaanhoitopalvelut.

Akavan terveyspoliittinen ohjelma on osoitteessa www.akava.fi/terveyspolitiikka

Takaisin