Pohdintoja tasa-arvosta

Tänään Suomessa vietetään Minna Canthin syntymäpäivän kunniaksi tasa-arvon päivää. 

Minna Canth oli lehtinainen, liikenainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Canthia pidetään yleisesti kirjallisuutemme uudistajana ja suomalaisen realismin uranuurtaja. Kielitaitoisena ja uteliaana hän oli uusien eurooppalaisten aatteiden välittäjä ja tärkeä mielipidevaikuttaja silloisessa Suomessa. Canth edisti naisten asemaa muun muassa tekemällä työtä tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Hän oli suomenkielisen koulutuksen uranuurtajia. 

Suomi on ollut historiassaan edelläkävijä tietyissä tasa-arvoasioissa, kuten yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden antamisessa naisille – ensimmäisenä maana Euroopassa vuonna 1906. Naiset saivat oikeuden myös asettua ehdolle vaaleissa ja tuota oikeutta naiset heti myös käyttivät -  ensimmäiset naisparlamentaarikot valittiin vuonna 1907. 

Tasa-arvoisuus eli samanarvoisuus tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Tasa-arvo mainitaan myös ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Meillä Suomessa ”tasa-arvolla” tarkoitetaan yleensä nimenomaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. 

Lääkäriliiton tehtävänä on yhdistää lääkärit ammattikuntana sekä kehittää ja ylläpitää lääkärin arvoja. Lääkäriliiton arvot ovat: elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus. Ihmisyyteen kuuluvat inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet.

Lääkärien päämääränä on sairauksien hoidon ja ehkäisyn lisäksi terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lääkäri tekee parhaansa potilaan hyväksi.  Lääkäriliiton yhteiskunnallisena tehtävänä on puolestaan olla mukana kehittämässä terveyspalvelujärjestelmää niin, että se mahdollistaa kaikille tasa-arvoisen terveydenhuollon. Käynnissä olevan historiallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta – toisin sanoen siis turvata kaikille tasa-arvoisesti riittävän hyvät palvelut.  

Lääkäriliitto huolehtii myös lääkärien edunvalvonnasta, työolosuhteiden parantamisesta sekä ammatillisen kehittymisen turvaamisesta. Akava on jo useamman vuoden kampanjoinut palkkatasa-arvossa naisen euron eli neuron puolesta. Vaikka Suomessa on tavoiteltu samapalkkaisuuden parantamista pitkään, niin silti säännöllisen työajan perusteella maksettu palkka on naisilla keskimäärin 17 % huonompi ja tuo valitettava ero on pysynyt samana jo lähes kymmenen vuoden ajan.  

Palkkaeroa selitetään naisten ja miesten työskentelyä eri toimialoilla ja eri asematason tehtävillä, mutta puolissa tapauksissa kyse on selittämättömästä palkkaerosta ja näiden taustalla ovat asenteet ja kulttuuri. On myös hyvä kysymys, miksi toimialojen palkkaerot näkyvät niin vahvasti naisten ja miesten palkkaeroissa. Lääkärien tilanne on tähän nähden hyvä, vaikka naislääkärien määrä on noussut yli 50 prosentilla 2000-luvulla, sillä alallamme naisten ja miesten palkkaerot ovat pieniä. Silti palkkatasa-arvosta huolehtiminen on tärkeää meillekin ja koko yhteiskunnan kannalta.  Tarvitaan toimia ja asenteiden muokkausta siinä, että samapalkkaisuutta parannetaan ja sitä pystytään edistämään erityisesti työpaikoilla esimiesten ja johtajien toimesta. 

Minulle tasa-arvo merkitsee sitä, että meillä kaikilla on sukupuolesta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta yhtä hyvät lähtökohtaiset mahdollisuudet elää ja toimia, niin perhe- ja työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemmin. Tässäkin on vielä tehtävää, sosiaalinen tasa-arvo on erityisesti se, mitä meidän on Suomessa pystyttävä parantamaan. On meidän kaikkien tehtävä huolehtia siitä, että asenteet ja kulttuurit muuttuvat ja viemme yhteiskuntaa rohkeasti muutokseen. 

Maailma on vielä hyvin epätasa-arvoinen. Paljon on työtä tehtävä niin ihmisarvon kuin sukupuolten tasa-arvon parantamisessa. Tänään olen kuitenkin ylpeä ja erityisen kiitollinen siitä, että olen suomalainen ja saan elää näin tasa-arvoisessa ympäristössä. Uskon, että näyttämällä omaa esimerkkiämme pitkäjänteisestä työstä tasa-arvon eteen ja viemällä tätä kuvaa eteenpäin edistämme tasa-arvoa myös maailmanlaajuisesti. 

Takaisin