Lääkärit ansaitsevat työnsä tueksi toimivammat tietojärjestelmät

Lääkärit ovat viime aikoina saaneet kutsun osallistua potilastietojärjestelmiä koskevaan kyselytutkimukseen. Jo 3000 lääkäriä on vastannut. Lisää vastaajia tarvitaan, jotta saamme koko ammattikunnan näkemyksiä edustavan aineiston kasaan.

Asia on erittäin ajankohtainen ja tärkeä juuri nyt, monestakin syystä. Toimimattomat tietojärjestelmät on todettu olevan yksi keskeisimmistä lääkärien työviihtyvyyttä alentavista tekijöistä. Tietojärjestelmiä on kehitetty, mutta järjestelmiin liittyvä kuormitus on lisääntynyt.

Tämä kehityssuunta on katkaistava. Lääkärit ansaitsevat työnsä tueksi toimivammat tietojärjestelmät.

Kirjaamisen normeja purettava

Nykyjärjestelmien hitaus ja epätarkoituksenmukainen toiminta eivät aiheuta hampaiden kiristelyä vain työntekijöille. Vaikutukset ulottuvat laajemmalle. Kyseessä on merkittävä kustannustekijä ja myös potilasturvallisuus voi olla uhattuna. Tietojärjestelmien aiheuttamat läheltä piti -tilanteet ovat tutkitusti huolestuttavan yleisiä.

Tietojärjestelmissä piilee valtava kehityspotentiaali, joka on tulevina vuosina hyödynnettävä. Kehittämistyön voisi aloittaa vaikkapa käynnistämällä potilastiedon kirjaamista säätelevien normien purkutalkoot. Ajan hengessä. Jatkossa lääkärin ei tulisi käyttää työaikaansa yhdenkään turhan tiedon kirjaamiseen. Siis sellaisen tiedon, jolle ei ole selvää perustetta tai jatkokäyttöä.

Sote ja reaaliaikainen tieto

Valinnanvapaus tulee lisäämään potilaiden liikkuvuutta. Toimivat tietojärjestelmät ja sujuva tiedonkulku organisaatioiden ja alueiden välillä luovat pohjan sote-uudistuksen onnistumiselle. Ja toisinpäin, nykyjärjestelmillä sote-uudistuksessa ollaan vaarassa kompastua lähtöviivalle.

Reaaliaikaisen potilastiedon saatavuus eri toimintayksiköissä on varmistettava.

Lääkärien mielipiteillä on väliä

Lääkärien aiemmin esiin nostamiin ongelmakohtiin on puututtu. Esimerkiksi lääkärin työtä tukevia yhteenvetonäkymiä ja lääkitysosion interaktiotarkastuksia on paranneltu. Lääkärien mielipiteillä on ollut merkitystä.

Järjestelmäkehityksen tulee jatkossakin perustua tutkittuun tietoon. Lääkärien näkemykset ovat avainasemassa. 

Yhteistyössä on voimaa, myös tietojärjestelmäkehityksessä. Käynnissä oleva potilastietojärjestelmätutkimus on keskeinen osa valtiovallan, työnantaja ja -tekijäpuolen sekä järjestelmätoimittajien välistä vuoropuhelua.

Tutkimuksella Lääkäriliitto saa lääkärikunnan äänen kuuluviin. Mitä useampi vastaa, sen kovemmin ääni kuuluu.

Takaisin