Johtajan seitsemän hyvettä

Hyvä johtaja on jämäkkä, oikeudenmukainen ja pelkäämätön sekä innostunut ja avoin. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hän hallitsee lääkärin asiantuntijatyötä mutta tahtoo myös olla johtaja ja kehittyä johtajana.

Millainen on hyvä johtaja? Mieti artikkelien* ja omien kokemustesi pohjalta. Muistele kohtaamaasi hyvää johtajaa ja hänen käyttäytymistään. Miksi hän on ollut hyvä? (*Erikoislääkäri-lehden tekstit Kekomäeltä, Lönnqvistiltä ja Wiikiltä)

Tällainen pohdinta on yksi Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen ennakkotehtävä. Tämän blogin aineistona on tuoreimman ryhmän, ELJ 11:n vastaukset (n=30). Lämmin kiitos teille!

Arvostus ja luottamus

Hyvä johtaja on myös substanssiosaaja. Hän tuntee asiantuntijoiden työalaa. Johtajan ei välttämättä tarvitse olla lääkäri, mutta luontevinta on, että johtaja on tehnyt kliinistä työtä ja tietää sen perusteet. Hyvä johtaja tuntee toimintaympäristön, työpaikkansa ja työntekijänsä. Hän luottaa ihmisiin, vastuuttaa heitä ja antaa heidän loistaa. Vastavuoroisesti häneen voi luottaa. Arvostettavalla johtajalla on liuta muutakin kuin kliinistä osaamista: hän osaa strategista ajattelua, tuntee taloutta ja juridiikkaa, tietää poliittisen päätöksenteon, osaa vaikuttaa työhyvinvointiin – ja hän osaa johtaa ihmisiä.

Jämäkkyys

Hyvä johtaja on määrätietoinen ja jämäkkä. Hän rakentaa asiantuntijoiden kanssa yhteiset tavoitteet, selkeät työnkuvat ja pelisäännöt ja huolehtii, että niissä pysytään. Hyvä johtaja ei häröile. Hän osaa priorisoida ja hänellä on paineensietokykyä. Hänellä on myös malttia, hyvä stressinsietokyky ja hyvät itsensä johtamisen taidot. Hän on rohkea ja kunnianhimoinen – joskin kunnianhimon on kohdistuttava enemmän työyhteisöön kuin omaan CV:hen.

Oikeudenmukaisuus

Hyvä johtaja on tasapuolinen ja avoin eikä suosi ketään. Hän pitää lupauksensa ja kantaa vastuun, on rehellinen ja reilu. Hän varmistaa alaisilleen riittävät resurssit työntekoon. Tarvittaessa hän puolustaa alaisiaan ja yksikköään; joskin tiimin yksittäisen jäsenen etu ei saa mennä tiimin edun edelle. Hyvä johtaja uskaltaa olla tarvittaessa ikävä ja tehdä vaikeita päätöksiä. Kaikkia ei aina voi miellyttää, vaikka kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.

Innostus ja sitoutuminen

Hyvä johtaja on innostunut ja kiinnostunut johtamistyöstä sekä sitoutunut. Hän haluaa johtaa ja kantaa vastuun hyvinä ja huonoina päivinä. Hän haluaa kehittää. Hän inspiroi myös muita organisaation toiminnan hyväksi. Huumorintajukin on tärkeää!

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Hyvä johtaja osaa kuunnella. Hyvää johtajaa on helppo lähestyä, ja hän on aidosti kiinnostunut työntekijöistään. Hän on arvostava, kannustava, läsnäoleva ja välittävä. Hän luo avoimen, rauhallisen ja ystävällisen ilmapiirin sekä saa työntekijöiden erilaiset taidot yhteiseksi voimavaraksi. Hän osaa hoitaa suhdetoimintaa ja kiperätkin tilanteet eri yhteistyötahojen kanssa.

Palautteenanto

Asiantuntijat haluavat saada palautetta työstään. Hyvä johtaja antaa riittävän usein positiivista palautetta onnistumisista mutta uskaltaa antaa myös korjaavaa palautetta. Palaute on tärkeä oppimisen ja kehittämisen keino: rakentavalla tavalla annetut kehut ja kritiikit antavat suuntaa ja voimaa.

Oppiminen

Hyvä johtaja huolehtii omasta oppimisestaan sekä ammattiosaamisensa ja johtamistaitojensa kehittämisestä. Hänen pitää pystyä tuomaan esiin uudenlaisia näkemyksiä ja kyseenalaistaa vanhaa. Hyvä johtaja on visionääri, joka mahdollistaa myös alaistensa jatkuvan oppimisen.

Ihminen ihmiselle

Tärkeintä on, että olemme ihmisiä toisillemme. Töissä kuitenkin työkeskeisesti ja työtavoitteisiin pyrkien. Joillain on enemmän vastuuta ja valtaa kuin toisilla. Hyvä johtaja käyttää niitä viisaasti – vaikkei myöskään väsytä itseään. Hyvällä johtajalla on muutakin kuin työelämää.

Edellä kuvattiin hyvää johtajaa Lääkäriliiton tuoreen johtamisopiskelijaryhmän sanoin. Ominaisuuksia on paljon. Mutta eivät kai ne mitään ylimaallisia ole? Monesta lääkäristä on myös hyväksi johtajaksi, jos on tahtoa ja halua tulla sellaiseksi. Ja hyviä johtajia takuulla tarvitaan terveyden ja sosiaalihuollon eri tasoilla nyt ja tulevaisuudessa.

Johtamisen työkaluja, ajattelua ja verkostoa voi hankkia Lääkäriliiton ja Lääkärikompassin järjestämässä Erikoislääkärien johtamiskoulutuksessa, johon on haku 1.4.-15.5.2015:

http://www.laakarikompassi.fi/koulutus/johtamiskoulutus/hakijalle/

Takaisin