Lastenortopedia ja traumatologia

Lastenortopedian ja traumatologian erityispätevyyden suorittanut lääkäri osaa muun muassa laatia potilaalle kokonaisvaltaisen lastenortopedisen hoito-ohjelman.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 15.6.2005.

Tausta ja perustelut

Lastenortopedia ja traumatologia on ala, joka käsittelee tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja niiden hoitoa vastasyntyneistä murrosikään ja nuoreen aikuisikään saakka. Lastenortopedia ja traumatologia on oma erityisalansa, johon liittyy monia erityispiirteitä. Usein lastenortopediassa hoitolinjaukset eroavat merkittävästi verrattuna aikuisortopediaan. Pääosa lasten traumatologiasta liittyy tuki- ja liikuntaelimistön traumatologiaan, mutta läheinen yhteys on muihinkin kirurgian osa-alueisiin (abdomen, urologia, thorax ja neurokirurgia), joista tulisi olla myös perusnäkemys. Sairauksien luonteen vuoksi lastenortopedialla on laajat rajapinnat useiden muiden pediatristen erikoisalojen (perinnöllisyyslääketiede, lastenneurologia, pediatria, hematologia ja onkologia ym.) ja neuvolatoiminnan kanssa.

Vielä vuosisadan alussa kirurgista ja ortopedistä hoitoa annettiin lapsille yleisissä sairaaloissa. Helsingin lastenklinikan perustamisen jälkeen 1950-luvulla lastenkirurginen toiminta keskitettiin lastensairaalaan. Lastenortopedinen toiminta siirtyi vähitellen lastenkirurgian alaisuuteen. Sama malli omaksuttiin muissa Suomen muissa yliopistosairaaloissa. Näin lastenortopedinen koulutus keskittyi koulutettaville lastenkirurgeille.

Nykyisin lastenortopediasta ja traumatologiasta vastaavat yliopistosairaaloissa lastenkirurgiset yksiköt, jotka kuuluvat lastenklinikoihin tai kirurgian/ortopedian klinikoihin. Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana lastenkirurgian alalla, aivan kuten aikuiskirurgiassakin jo kymmeniä vuosia sitten, on tapahtunut voimakas elinspesifinen osaaminen keskittyminen. Esimerkiksi Helsingissä lastenurologiasta vastaavat urologit, lasten sydänkirurgiasta sydänkirurgit ja lasten ortopediasta ortopedikoulutuksen saaneet erikoislääkärit jne. Sama kehityssuunta on nähtävissä muissakin yliopistosairaaloissa, joissa tosin taloudellinen tilanne on estänyt suppeiden erikoisalojen virkojen perustamista. Tätä valtakunnallista kehitystä kuitenkin tukevat vähitellen tapahtuva päivystystoiminnan keskittyminen aluesairaalatasolta riittävän volyymin omaaviin keskussairaaloihin sekä huomattavasti parantuneet kuljetusyhteydet ja sähköiset konsultaatiomahdollisuudet. Keskussairaaloissa vastaavasti lastenortopedisesta toiminnasta vastaavat lastenkirurgit yhdessä ortopedien kanssa ja lapset ovat sijoitettuina lasten osastoille. Aluesairaalatasolla ei lastenkirurgeja pääsääntöisesti ole, vaan lastenortopediasta ja traumatologiasta vastaavat kirurgit ja ortopedit. Käytännössä lastenortopedialla ja traumatologilla on siis laaja kosketuspinta sekä ortopediaan ja traumatologiaan että lastenkirurgiaan. Lastenortopedian ala on volyymiltaan varsin suuri, pelkästään yliopistosairaaloissa tehdään alan leikkauksia yli 5 000 vuodessa.

Oleellista lastenortopedian ja traumatologian koulutuksessa on, että traumat ja lastenortopediset ongelmat suhteutetaan lapsen ikään ja mahdollinen hoito on tämänmukainen. Alaan pätevöityminen tapahtuu vain toimimalla riittävän pitkään lastenortopediaa ja traumatologiaa riittävän laajasti tekevässä yksiköissä ja hankkimalla lisäksi aktiivisesti koulutusta sekä tietoa mm. kansainvälisistä tutkimuksista/julkaisuista ja kirjallisuudesta. Nykyiseen ortopedian peruskoulutukseen lastenortopedia ja traumatologia ei välttämättä käytännössä sisälly juuri lainkaan, usein ainakin riittämättömästi.

Suomen Lastenortopedinen yhdistys on asettanut tavoitteeksi lastenortopedian ja traumatologian tason kohottamisen Suomessa. Lastenortopedian ja traumatologian erityispätevyys antaa tähän mahdollisuuden. Se kannustaa alalla työskenteleviä hankkimaan ajankohtaista tietoa ja kouluttautumaan määrätietoisesti.

Erityispätevyystoimikunta

Erityispätevyystoimikuntana toimii Suomen Lastenortopedisen yhdistyksen hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta tai hallituksen erikseen nimittämä toimikunta. Vähintään yhdellä toimikunnan jäsenistä on oltava dosentin pätevyys.

Erityispätevyysohjelman tavoitteet

Erityispätevyysohjelman tavoitteena on, että sen suorittanut erikoislääkäri

  • on perehtynyt lastenortopedisen potilaan kokonaisvaltaiseen, moniammatilliseen tiimihoidon periaatteeseen
  • pystyy laatimaan ja toteuttamaan lastenortopedisen hoito-ohjelman suhteutettuna muuhun hoitoon ja kuntoutukseen
  • kykenee suunnittelemaan ja valvomaan hoitoon liittyvän leikkausta edeltävän ja sen jälkeisen kuntoutuksen
  • kykenee arvioimaan hoitotuloksia kansainvälisesti hyväksyttyyn tasoon verrattuna
  • pystyy toiminaan lastenortopedisen hoidon asiantuntijana ja kykenee kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

Pätevöitymisen vaatimukset

Pohjakoulutus

Pätevöityjällä tulee olla ortopedian ja traumatologian, lastenkirurgian, yleiskirurgian tai käsikirurgian erikoislääkärin oikeudet.

Käytännön palvelu

Käytännön palvelua vaaditaan vähintään kaksi vuotta lastenortopediaa aktiivisesti tekevässä yliopistosairaalassa tai ulkomailla. Käytännön palvelun aikana pätevöityjän päävastuualue tulee olla lastenortopedia. Pätevöityjän kouluttajalla tulee olla lastenortopedian ja traumatologian erityispätevyys. Koulutuspaikassa tulee olla viikoittaista koulutustoimintaa. Mikäli koulutusta aikoo suorittaa ulkomailla, tämä tulee hyväksyttää etukäteen erityispätevyystoimikunnassa. Käytännön palvelun tulee olla suoritettu viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Pätevöitymiseen kuuluu vähintään 40 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta, johon tulee sisältyä myös osallistuminen lastenortopedian alan kansainväliseen kongressiin/ erityiskoulutukseen. Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla suoritettu viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Kuulustelu

Kuulustelu järjestetään tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa Lääkäriliiton erityispätevyystenttipäivinä.

Kirjat:

  • Rockwood and Wilkins` Fractures in Children (fifth edition)
  • Tachdjian's Pediatric Orthopedics (uusin painos)

Lehdet:

  • Journal of Pediatric orthopedics, kahden viimeisen vuoden numerot (Vol A ja B)

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton jäsenyyttä. Hakemus erityispätevyyden myöntämiseksi toimitetaan Lääkäriliittoon Ulla Anttilalle (etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi). Hakemuksen liitteinä tulee olla tarvittavat työnantajien todistukset käytännön palvelusta sekä todistukset teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta.

Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto Suomen Lastenortopedisen yhdistyksen esityksestä. Jos pätevöityjä saa erityispätevyystoimikunnalta kielteisen päätöksen suoritustensa hyväksymisestä, päätöksentekijä esittää päätöksen perustelut ja lisävaatimukset puuttuvien suoritusten laajuuden ja sisällön osalta.

Lisätietoja Suomen Lastenortopedisen yhdistyksen toiminnasta.

Yhteyshenkilö ja tiedustelut

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri Hanna Roihuvuo-Leskinen, etunimi.sukunimi-sukunimi@khshp.fi

Takaisin