Luottamusmiesvaalit 2019

Luottamusmiesvaalit 2019

Kuntien ja kuntayhtymien lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet valitaan 30.4.2019 mennessä. Uusien luottamusmiesten toimikausi on 1.8.2019–31.7.2022. Omalla työpaikalla voit vaikuttaa lähtemällä ehdokkaaksi ja äänestämällä.

Luottamusmies huolehtii sinun ja työpaikkasi asioista.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä, kun työpaikan asioista ja työsuhteen ehdoista neuvotellaan työnantajan kanssa. Asiat voivat koskea koko työpaikkaa tai yhtä työntekijää.

 • Luottamusmiehillä on iso merkitys lääkärien paikallisessa edunvalvonnassa.
 • Terveydenhuollon muutosten ja säästöpaineiden keskellä luottamusmiehen rooli korostuu.
 • On tärkeää saada joka työpaikalle lääkäriluottamusmies. Monissa lääkärien työpaikoissa luottamusmiehenä on joku muu kuin lääkäri, mikä ei ole lääkärien etujen mukaista.

Vaikuta – lähde ehdokkaaksi ja äänestä

 • Lisätietoa työpaikkasi vaaleista saat nykyisiltä luottamusmiehiltä/ pääluottamusmiehiltä.
 • Asetu ehdokkaaksi ilmoittamalla asiasta heille. Yhteystiedot saat työpaikan ilmoitustaululta tai henkilöstöhallinnosta.
 • Ehdokkaaksi asettumiseen riittää kiinnostus tehtävään. Luottamusmiehenä saat liitostasi koulutuksen ja tuen tehtävään.
 • Lisäksi sinun tulee olla työ- tai virkasuhteessa ko. kuntaan/ kuntayhtymään sekä oman liittosi jäsen.
 • Vaalit pidetään 30.4. mennessä.
 • Vaalit voidaan järjestää esim. vaalikokouksena tai uurna- tai postivaalina, isoissa kuntayhtymissä myös sähköpostitse. Järjestämistapa riippuu paikallisista olosuhteista.
 • Jokaisella liiton jäsenellä on oikeus vaikuttaa häntä edustavan luottamusmiehen valintaan äänestämällä työpaikan luottamusmiesvaalissa.
 • Vaalit järjestetään JUKOn vaaliohjeen mukaan.
 • Printtaa tämä luottamusmiehen "työpaikkailmoitus" kahvihuoneeseen/ ilmoitustaululle!

Valmiita luottamusmiehiä ei ole. Omasta liitostasi saat tarvittavan koulutuksen ja tuen. Koulutukset ja tapaamiset muiden lääkäripuolen luottamusmiesten kanssa tarjoavat verkostoja ja vertaistukea.

Lisätietoja: työpaikkasi nykyisiltä luottamusmiehiltä ja Lääkäriliiton lakimiehiltä.

Luottamusmiehen tehtävät

- valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla
- huolehtii, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti
- neuvoo tarvittaessa ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja ongelmatilanteiden selvittämisessä
- neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
- kehittää työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa
- voi edustaa yhteistoimintaneuvotteluissa koko henkilöstöä.

Luottamusmies toimii tehtävässään joko oman toimensa ohella, osa-aikaisesti tai päätoimisesti työpaikan koon ja sopimusalan mukaan.

Luottamusmiesten asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin, yleensä työehtosopimukseen.

- luottamusmiehellä on oikeus hoitaa tehtäviä ja käydä koulutuksessa työajalla.
- luottamusmiehellä on tavallista vahvempi irtisanomissuoja.
- luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta ja tukea tehtäviinsä.
- uudelle luottamusmiehelle on eniten hyötyä kiinnostuksesta perehtyä, oppia ja olla mukana vaikuttamassa työelämän asioihin.

Termit tutuksi: luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu

Luottamusmies edustaa työpaikalla työntekijöitä, ammattiliittoa ja työehtosopimusta. Aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, ei ole luottamusmiehiä. Luottamusmiehen valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. Valitun tulee myös kuulua liittoon.

Luottamusvaltuutetun työntekijät voivat valita keskuudestaan, jos työpaikalla ei ole työehtosopimusta. Luottamusvaltuutetun aseman määrittelee työsopimuslaki.

Työsuojeluvaltuutettu pitää lain mukaan valita työpaikalle jossa työskentelee vähintään kymmenen henkeä. Valtuutetun on perehdyttävä työpaikkansa työympäristöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun on myös tutustuttava työsuojelusäännöksiin.

Lääkärikartelli ja JUKO

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto muodostavat neuvotteluelimen nimeltä Lääkärikartelli. Lääkärikartelli on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenyhdistys. JUKOon kuuluvat omien neuvottelujärjestöjensä kautta lähes kaikki akavalaiset liitot.

www.juko.fi

JUKOn luottamusmiestiedote 2/2019