Lääkäriliiton organisaatio

Lisätietoja

Jaana Heinonen
Hallintojohtaja
Puh. 09 3930740
wnnan.urvabara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliiton päättävien elinten valtuuskunnan ja hallituksen lisäksi liitolla on elimiä, joissa liiton kantoja valmistellaan. Liiton alaosastot kokoavat lääkäreitä yhteen erikoisalakohtaisesti. Liiton monipuolinen alueellinen toiminta on koottu omalle sivulleen.


Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa Lääkäriliitossa käyttää 60-jäseninen valtuuskunta, joka määrittelee liiton toiminnan suuntaviivat ja strategian, hyväksyy talousarvion ja valitsee liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan jäsenet valitaan joka kolmas vuosi järjestettävällä vaalilla.

Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi kertaa vuodessa, mutta palkkaneuvottelujen aikana valtuuskunnan jäsenet joudutaan usein nopeasti kutsumaan ylimääräisiin kokouksiin.

Valtuuskunnan yhteystiedot 

Hallitus

Lääkäriliiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän muuta jäsentä. Puheenjohtajat valitaan vuosittain, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus huolehtii valtuuskunnan päätösten toimeenpanosta. Kokouksissa käsitellään edunvalvonnan ohella mm. terveydenhuoltoon, etiikkaan ja lääkärikoulutukseen liittyviä asioita. Hallitus vastaa liiton taloudesta ja sekä päättää erilaisten toimielinten kokoonpanosta. Hallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa.

Hallituksen yhteystiedot

Jaokset

Lääkäriliiton hallitus on asettanut eri alojen asiantuntijoista koostuvia pysyviä jaoksia valmistelemaan lääkärien ja liiton toiminnan kannalta keskeisiä asioita. Jaoksia on 3. Terveyspoliittinen jaos valmistelee terveyspoliittiset ja terveydenhuoltopoliittiset asiat sekä laatu- ja tietojärjestelmäasiat. Professiojaos valmistelee koulutusedunvalvontaan kuuluvat asiat sekä etiikka- ja kollegiaalisuusasiat. Edunvalvontajaos valmistelee ansio- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyvät asiat.

Jaosten kokoonpanot

Alaosastot

Lääkäriliiton alaosastot kokoavat yhteen lääkäreitä erikoisalakohtaisesti tai muiden yhteisten tavoitteiden perusteella. Alaosastojen toiminta painottuu edunvalvontaan ja edunvalvonnallisten koulutusten järjestämiseen. Alaosastot toimivat liiton lausunnonantajina kyseisiä aloja koskevissa asioissa ja tuovat liitolle arvokasta tietoa erikoisalojen edunvalvonnallisista tarpeista.

Valtakunnallisia alaosastoja on yli 30. Useimmat ovat erikoisaloittaisia, mutta erikoisaloja yhdistäviäkin alaosastoja on. Esimerkiksi yksityislääkäreillä on oma alaosastonsa, ja hallinto-ja johtajalääkärien alaosasto kokoaa yhteen eri sektoreilla johtavassa asemassa olevia ja muuten hallinnossa toimivia lääkäreitä. Osa alaosastoista, kuten Työnohjaajat-alaosasto, edistää oman toimikenttänsä kautta muidenkin lääkärien asioita. 

Lääkäriliiton alaosastot tekevät usein yhteistyötä erikoisalojen muiden yhdistysten kanssa. Erikoisalojen edunvalvonta tapahtuu usein alaosastoissa osana ammattiliittoa, ja erikoisalayhdistykset keskittyvät enemmän erikoisalan lääketieteelliseen sisältöön ja koulutukseen. Hyvää yhteistyötä tapahtuu mm. erikoisalojen auditoinnin suunnittelun, alan koulutusedunvalvonnan ja yhteisten kokousten ja koulutusten merkeissä.

Alaosastojen kautta voit viedä eteenpäin niitä asioita, jotka koet tärkeiksi liiton toiminnassa. Alaosaston jäseneksi pääset, jos olet Lääkäriliiton jäsen ja erikoistunut tai erikoistumassa kyseiselle alalle. Alaosastot toimivat liiton sisällä, joten ne eivät peri erillisiä jäsenmaksuja. 

Alaosastot yhteystietoineen löydät täältä

Lääkärijärjestöt

Lääkäriliitto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. sairaala- ja erikoislääkäreitä edustavan Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen, julkisessa ja yksityisessä perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä edustavan Suomen Yleislääkärit ry:n sekä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa. Myös lääketieteen opiskelijoita edustavalla Medisiinariliitolla on edustajansa liiton useissa toimielimissä.

Alueellinen toiminta

  • Valiokunnat
  • Piiriylilääkärit
  • Paikallisosastot

Lue lisää