Vaikutamme kansainvälisesti

Lisätietoja

Mervi Kattelus
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930826
zreiv.xnggryhf@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Vaikutamme monia kanavia käyttäen lääkärin työtä, potilaiden asemaa ja yleisesti terveyspolitiikkaa koskeviin päätöksiin. Teemme yhteistyötä muiden lääkäriliittojen kanssa pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.


Lääketiede on pitkälti kansainvälistä. Myös muilla lääkärin työhön ja työympäristöön vaikuttavilla asioilla on usein kansainvälinen tausta. Tästä syystä seuraamme aktiivisesti kansainvälistä alan kehitystä ja tuomme lääkärin näkökulmaa esiin päätöksenteossa.

Maailmanlaajuista etiikkaa

Lääkärin työn eettistä pohjaa kehitämme ja vahvistamme Maailman lääkäriliitossa (World Medical Association, WMA). Vuonna 1947 perustetun WMA:n toiminta painottuu edelleen eettisiin kysymyksiin ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Järjestö ottaa kantaa myös yleisemmin terveyteen, terveyspalveluihin ja lääkärin työhön liittyviin kysymyksiin. Lääkäriliiton edustajina WMA:n kokouksissa ovat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kansainvälisiä asioita hoitava terveyspolitiikan asiantuntija.

Eurooppalaista terveyspolitiikkaa

Euroopan unionin päätökset vaikuttavat merkittävästi  kansalliseen terveyspolitiikkaan. Esimerkiksi lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon henkilöiden sekä potilaiden liikkuvuutta, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevasta sääntelystä päätetään EU-tasolla. Terveyspoliittisiin päätöksiin vaikutamme valtionhallinnon kautta ja eurooppalaisten lääkärijärjestöjen jäseninä. 

Lääkärikunnan yleisjärjestönä EU:ssa toimii Euroopan lääkärien pysyvä komitea (CPME), joka kokoontuu muiden eurooppalaisten järjestöjen tapaan kaksi kertaa vuodessa. CPME tuo lääkäreiden näkökulmaa EU:ssa käsittelyssä oleviin terveyteen ja terveydenhuoltoon vaikuttaviin lainsäädäntöehdotuksiin ja EU-tason yhteistyöhön. Marjo Parkkila-Harju on CPME:n rahastonhoitaja 2019-2021.

Lääkäriliitto on jäsenenä myös Euroopan erikoislääkäriliitossa (UEMS) sekä sen täydennyskoulutuksen laatua kehittävässä elimessä (EACCME). Liiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila on UEMSin täydennyskoulutustyöryhmän puheenjohtaja. Lääkäriliitto tukee matka-apurahoin UEMSin alaisten erikoisalakohtaisten ryhmien (sektiot ja boardit) kokouksiin osallistumista. Lisätietoa apurahoista

Lääkäriliitto on lisäksi edustettuna Euroopan nuorten erikoistuvien lääkäreiden liitossa (EJD) ja Euroopan yleislääkäriliitossa (UEMO).

Pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismainen yhteistyö on tiivistä. Jaamme tietoa ja vaikutamme yhdessä. Pohjoismaisten liittojen johto (Nordiska Läkarstyrelse) kokoontuu pari kertaa vuodessa ja tapaa myös muiden kansainvälisten kokousten yhteydessä. Lisäksi liittojen koulutusta, edunvalvontaa, tutkimusta ja eettisiä kysymyksiä hoitavat henkilöt ja ryhmät tapaavat  säännöllisesti.

Pohjoismaisten liittojen kesken on tehty jäsenpalvelusopimus, joka oikeuttaa liittojen jäsenet toisessa Pohjoismaassa työskennellessään saamaan puolen vuoden ajan maksutta apua kyseisen maan lääkäriliitosta. Mikäli työskentely kestää pidempään, lääkärin suositellaan pyrkivän työskentelymaan liiton jäseneksi voidakseen edelleen käyttää sen palveluja ja etuja hyväkseen.

Kehitysmaauralle

Suomalaiset lääkärit voivat helpottaa köyhissä maissa asuvien ihmisten hätää tarjoamalla apuaan ja asiantuntemustaan terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseen ja terveyden edistämiseen. Kehitysmaatyöstä ja -urasta kiinnostuneille lääkäreille tarjoamme opastusta verkko-oppaassamme. Eri kohderyhmät, kuten lääketieteen opiskelijat, kliinikot tai asiantuntijat, voivat löytää oppaasta juuri heille tärkeimmät asiat.

Lääkäriliiton asettama lääkärijärjestöjen kehitysyhteistyöneuvottelukunta kokoaa yhteen lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja eläinlääkäreiden edustajat pohtimaan keinoja edistää terveysalan kehitysyhteistyötä ja lääkärin mahdollisuuksia kehitysmaauraan. Suomen Lääkäriliitto on tukenut terveydenhuollon kehitysyhteistyötä mm. Bangladeshissa, Namibiassa ja Somaliassa.

Ulkomaille töihin

Suomalaisen lääkärin on hyvä kehittää tietotaitoaan myös ulkomaisen työkokemuksen avulla. Lääkäriksi ulkomaille -opas on julkaistu vuonna 2008 (lukeaksesi opasta kirjaudu sisään FiMnet-tunnuksillasi). Oppaassa annetaan käytännön neuvoja työnhakuun eri maissa. EU/ETA-maiden lisäksi on esitelty tärkeimpien Euroopan ulkopuolisten maiden terveydenhuoltojärjestelmiä. Jäsenet voivat tilata painetun oppaan maksutta liiton toimistosta sähköpostilla osoitteesta lomaketilaukset@laakariliitto.fi.