Osaavaa työolosuhde- ja ansioedunvalvontaa

Lisätietoja

Laura Lindholm
Neuvottelujohtaja
Puh. 09 3930726
ynhen.yvaqubyz@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Ammattiin liittyvä edunvalvonta on Lääkäriliiton perustehtäviä. Hyvät työolosuhteet ja riittävä ansiokehitys kaikkien sektorien lääkäreille turvaavat terveyspalvelujärjestelmän tasapainoisen toiminnan. Myös terveyspoliittinen vaikuttaminen on edunvalvontaa.


Edunvalvonnan tavoitteista päättää Lääkäriliiton hallitus, jossa on mukana lääkäreitä eri sektoreilta. Jokaisella lääkärillä on mahdollisuus vaikuttaa ansioedunvalvonnan ja koulutus- ja terveyspoliittisen edunvalvonnan sisältöön alueellisten valiokuntien kautta.

Edunvalvontaa valtakunnallisesti ja paikallisesti

Näkyvintä edunvalvontaa on kuntasektorin neuvottelutoiminta, mutta teemme työtä kaikkien lääkärien puolesta. Lääkärien työhyvinvointiin vaikuttaminen on nostettu Lääkäriliitossa tärkeäksi edunvalvonnan osa-alueeksi.

Lääkäriliitolla on itsenäinen neuvotteluasema valtakunnallisen Lääkärisopimuksen sopimisessa. Neuvottelutoimintaa tehdään pitkäjänteisesti etsien kannustavia palkkausmalleja. Osa sopimisesta tapahtuu työpaikoilla ja siitä vastaavat liiton kouluttamat luottamusmiehet. 

Valtion ja yliopistojen neuvottelutoimintaan osallistumme JUKOn osana. Yksityissektorilla lääkärit sopivat asioistaan itsenäisesti, mutta teemme yhteistyötä lääkäriyritysten kanssa sopimusehtojen parantamiseksi ja tuemme lääkäreitä heidän neuvotteluissaan.

Olemme mukana uusien työskentely- ja toimintamallien arvioimisessa ja kehittämisessä lääkäreille suotuisiksi. 

Ansioedunvalvonnan tavoitteita ovat mm.:

  • Riittävä  ansio normaalilla viikkotyöajalla
  • Päivystyksiin kehitettävä työaika- ja korvausmalleja, jotka tukevat työssä jaksamista ja kannustavat päivystämään
  • Työsuhteisten lääkärien ansiokehitys turvattava 
  • Lääkäriliiton itsenäinen neuvotteluasema säilytettävä

Terveyspolitiikkakin on edunvalvontaa

Haluamme parantaa lääkärin työskentelyolosuhteita ja säädöksiä, joiden mukaan lääkäri työtään tekee. Siksi vaikutamme aktiivisesti terveydenhuollon lainsäädäntöön, sairausvakuutusjärjestelmään sekä koulutus- ja työvoimapolitiikkaan. Hyvin toimivassa terveyspalvelujärjestelmässä on lääkärinkin hyvä tehdä työtä. Vaikutamme sekä valtakunnallisesti että erva-tasolla.

Terveyspoliittisen edunvalvonnan tavoitteita ovat mm.:

  • Toimivat terveydenhuollon tietojärjestelmät
  • Lääkärin ammatillinen autonomia säilytettävä
  • Riittävä määrä osaavia lääkäreitä
  • Itsenäisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus turvattava 
  • Potilaalla tulee olla vapaus valita lääkärinsä
  • Monipuolinen palvelutuotanto

Tutkimustieto edunvalvonnan pohjana

Tehokas edunvalvonta perustuu luotettavaan tietoon palkkojen kehityksestä, lääkärien jaksamisesta ja lääkärimäärien kehityksestä eri sektoreilla. Tutkijamme tuottavat meille arvokasta tietoa päätöksenteon ja terveyspoliittisen edunvalvonnan pohjaksi. Tutkimustiedon ja hyvän sidosryhmätyön avulla saamme vietyä lääkärien asioita eteenpäin yhteiskunnassa.

Lisätietoja sektorikohtaisesta edunvalvonnasta Edunvalvonta ja työelämä -osiosta.

Lisätietoa juridisesta neuvonnasta Jäsenyys ja palvelut -osiosta.

Tietoa ansiokehityksestä löydät Tutkimus-osiosta.